Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija županijske ceste ŽC2168)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14. 9. 2021. u 9 sati na lokaciji Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000034
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006
Zlatar, 10.09.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija županijske ceste ŽC 2168 u naselju  Mali Bukovec- izgradnja pješačke staze i kanalizacije na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4950 k.o. Mače (Mali Bukovec).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.09.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: milena.tkalcevic@kzz.hr

Prilozi:

  Javni poziv

Zadnja promjena: 10.9.2021 | Prikazano 787 puta

Najnovije iz područja