Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Šaraf)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.08.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000185

URBROJ: 2140/01-08-3-20-0004

Klanjec, 29.07.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DUBRAVKO ŠAFAR, HR-49294 KRALJEVEC NA SUTLI KAČKOVEC 50

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

- zgradu stambene namjene, 3.b skupine - obiteljska kuća sa 1 stanom

- zgradu poljoprivredne namjene, 3.b skupine - spremište poljoprivrednih strojeva i proizvoda

- zgardu poljoprivredne namjene, 3.b skupine - spremište poljoprivrednih strojeva i proizvoda

na novoformiranoj građevnoj čestici katastarske oznake 2689/1, koja se sastoji od dijela k.č.br. 2688, 2689 i cijele k.č.br. 2690 k.o. Novi Dvori Klanječki (Kačkovec 50).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.08.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 29.7.2020 | Prikazano 1169 puta

Najnovije iz područja