Novosti 19.1.2022
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za 2022. - civilno društvo

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

KLASA: 230-01/22-04/01

URBROJ: 2140/01-02-22-2

Krapina, 14. siječnja 2022.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i članka 8. Uredbe o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15 i 56A/21), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Godišnji plan natječaja i javnih poziva

za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

I.

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

II.

Ovaj Godišnji plan objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N 

Željko Kolar

Prilozi:

  Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

Zadnja promjena: 2.2.2022 | Prikazano 2343 puta

Najnovije iz područja