Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Kanal Jarak, Grad Krapina

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Kanal Jarak, Grad Krapina

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanal Jarak na k.č. br. 2739/1 k.o. Krapina Grad, od km 0+0,00 do km 0+100,00 Grad Krapina 

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša

Zadnja promjena: 1.9.2022 | Prikazano 1459 puta