Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladiSavjetovanje

Javno savjetovanje - ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 550-01/21-01/40
URBROJ: 2140/01-09-21-1
Krapina, 15. srpnja 2021.

 

                   Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi
 

           

 Sukladno članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području.

            Jedinice lokalne i područne (samouprave) mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

            Županijska skupština je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2014. godine donijela Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi te dana 14. prosinca 2015. godine i 8. lipnja 2016. godine Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupcima ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 15/14, 30A/15, 14/16).

            Zbog usklađivanja navedene Odluke s pozitivnim pravnim propisima i promjenjivim okolnostima, nametnula se potreba donošenja izmjena i dopuna predmetne Odluke.

            Obzirom se troškovi nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola osiguravaju iz državnog proračuna putem nadležnog ministarstva za obrazovanje, a troškove nabave drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola osigurava Krapinsko-zagorska županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, na temelju Odluke župana o sufinanciranju nabave radnih bilježnica, putem nadležnog upravnog odjela za poslove obrazovanja, izmjenom i dopunom predmetne Odluke nije potrebno predviđati pravo na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

            Vezano uz ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, izmjenama Odluke se propisuje krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava, a to je 6 mjeseci od rođenja djeteta.

            Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samac ili obitelj čiji član boluje od teške bolesti koja zahtjeva veće izdatke za liječenje, odnosno dijete s težim teškoćama u razvoju u pravilu uz sudjelovanje jedinice lokalne samouprave, odnosno obitelj s četvero ili više malodobne djece te samac ili obitelj kojima je ugrožena egzistencija, uz sudjelovanje jedinice lokalne samouprave. Pravo na jednokratnu pomoć po navedenim osnovama odobrava se na temelju Zaključka Povjerenstva za socijalnu skrb kojeg posebnom Odlukom imenuje župan.

            Zbog potrebe usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), izmjenama i dopunama predmetne Odluke propisuje se da se o podnesenim zahtjevima odlučuje rješenjem koje donosi upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi.

            Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije te se prava iz predmetne Odluke odobravaju do isteka proračunskih sredstava za tu namjenu.

            Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.

     Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 15. kolovoza 2021. godine.

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

  Javni poziv
  Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostavrivanja prava iz programa socijalne skrbi
  Obrazac
  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Zadnja promjena: 18.8.2021 | Prikazano 2692 puta