Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
SavjetovanjeGospodarstvoProstorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Savjetovanje - Strateška studija utjecaja na okoliš, Nacrt plana razvoja KZŽ

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-02/21-01/03

URBROJ: 2140/01-06-21-3

Krapina, 08. studenog 2021.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku usvajanja Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. i Nacrta prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske stupio je na snagu 20.12.2017.godine i njime je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 123/17) vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina. Zakonom je definirana obveza jedinice područne (regionalne) samouprave izrada srednjoročnog akta strateškog planiranja. Prema odredbama članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, županije izrađuju srednjoročne akte strateškog planiranja koji će zamijeniti dosadašnje županijske razvojne strategije, koje su se u razdoblju od 2014. do 2020. godine izrađivale i donosile sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018).

 

U skladu s navedenim, Krapinsko-zagorska županija je temeljem Odluke Županijske skupštine (Klasa: 302- 02/19-01/04, URBROJ 2140/01-06-19-3 od 08. srpnja 2019. godine) pristupila izradi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina, srednjoročnog akta strateškog planiranja. Nositelj izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a tijelo zaduženo za koordinaciju cjelokupnog postupka izrade je regionalni koordinator Zagorska razvojna agencija. Župan Krapinsko-zagorske županije je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/08, URBROJ: 2140/01-02-19-01 od 15. listopada 2019. godine) radi sudjelovanja u donošenju Plana razvoja županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja. Partnerski pristup koji je korišten u izradi ovog dokumenta definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko–zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog posebnog cilja. Srednjoročni akt strateškog planiranja izrađen je poštivanjem načela: točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti te poštujući Upute za izradu Planova razvoja. Odlukom Župana osnovana je i imenovana Radna skupina za izradu Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/04, URBROJ: 2140/01-02-19-04 od 15. listopada 2019. godine) te su članovi podijeljeni u tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode sudjelovali u koordinaciji procesa izrade Plana razvoja.

 

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (čl. 41) potrebno je provesti postupak o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Krapinsko-zagorska županija ishodila je mišljenje i rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je započela postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. SPUO stvara osnovu za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe. U postupku SPUO izrađuje se strateška studija. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan i program, a strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Strateškom studijom određuju se, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba strategije, plana ili programa i razumne alternative vezane za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat te strategije, plana ili programa. Namjera cijelog postupka je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme strategije, plana ili programa, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja. Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2027. izrađena je u skladu s obaveznim sadržajem strateške studije propisanim Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17). Dana 01.09.2021. održana je sjednica povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. na kojoj je predstavljena strateška studija te je doneseno mišljenje da je Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027., koju je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba cjelovita i stručno utemeljena. Studija je stručna podloga koja se prilaže uz Plan razvoja te obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku.

 

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije te u konačni prijedlog Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, 49000 Krapina, te na e-mail adresu: ivan@zara.hr zaključno s danom 08. prosinca 2021. godine.

 P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Obavijest o upućivanju na javnu raspravu
  Prijedlog nacrta Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
  Prilog I. Plan razvoja KZŽ 2021.-2027.
  Osnovna analiza stanja
  Strateška studija utjecaja na okoliš
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju PR KZŽ
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju strateška studija
  Odluka o upućivanju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. i Nacrta prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. na javnu raspravu
  Izvješće o provedenom savjetovanju
  Detaljno izvješće o primjedbama na Nacrt prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
  Detaljno izvješće o primjedbama na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Krapinsko-zagorske županije

Zadnja promjena: 10.12.2021 | Prikazano 5246 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
ožujak 2023
poutsrčepesune
2728
1
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2021. i 2022. god
 • Održan Odbor za financije i proračun
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Uoči sjednice Županijske skupštine raspravljao i Odbora za turizam
 • „Stogodišnjaci, a sve mlađi“
 • Zasjedao i Odbor za društvene djelatnosti
 • 2
 • 1,06 milijuna eura za ublažavanje štete od tuče
 • Poziv na natječaj „Dobro biram – Volontiram!“
 • Stožer civilne zaštite održao svečanu sjednicu
 • 3
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivana Modrić)
 • 4
  Priča uspješnog obiteljskog obrta - 5 godina velikog rasadnika Vrtlarije Čuček
  5
 • Održan LiDraNo – popis predloženih za državnu razinu
 • Mario Celinić osvojio i najviši vrh Australije – posljednji u nizu 7 kontinenata
 • Smotra dječjeg folklora okupila više od 400 malih čuvara tradicije
 • 6
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Elektra Zabok)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija propusta Selnica
 • Još 2,1 milijun eura za obnovu dvorca Stubički Golubovec – korak bliže ZEZ centru
 • Velimir Zajec: „Osjećam se kao Zagorec“
 • 7
 • Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 • 8
 • Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun
 • Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 • Centri za socijalnu skrb
 • Hommage Mariji Jurić Zagorki – 7 autorica izlaže u Gradskoj galeriji u Zaboku
 • Međunarodni dan žena
 • 9
 • Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području za 2023. godinu
 • Potpisan ugovor vrijedan 876.908 eura – kreće obnova PŠ Putkovec
 • Žene u znanosti – velik interes za okrugli stol u Gradskoj knjižnici Krapina
 • Uručeni ugovori za dječji participativni proračun – 28.000 eura za 11 projekata
 • 10
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Đurmanec)
 • VAŽNO - 10.3.2023. - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Gotalovec, TMR Draško))
 • 11
  TZKZŽ prva ugovorila besplatno korištenje mVisitor app
  12
  Obrtnička noć uz 186. rođendan krapinskih obrtnika.
  13
 • Izborna skupština Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KZŽ
 • Savjetovanje s javnošću - Godišnji plan - sprečavanje šteta od divljači
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • 14
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Druškovec, Gornja Podgora)
 • „Društvu treba vaša mladost i energija, vaše obrazovanje i neopterećenost prošlošću"
 • 15
 • Prijam u službu - referent/ica u pisarnici ispostave u Pregradi
 • Pred završetkom radovi na mostu na „žili kucavici između Mača i Mihovljana“
 • Deveti poziv ministru Butkoviću u posjet Krapinsko-zagorskoj županiji
 • NAJAVA: 10. sjednica Županijskog savjeta mladih
 • Održana premijera kratkog filma „Janko Leskovar“
 • 16
 • Još jedna sanacija klizišta: U Putkovcu u tijeku radovi vrijedni 190.000 eura
 • Održana 11. sjednica Županijske skupštine
 • 17
 • U 7 dana 60 novih COVID pozitivnih osoba
 • Akti Županijske skupštine
 • 11. sjednica Županijske skupštine
 • REGEA: Dokaz da nismo zemlja koja može prodati samo sunce i more
 • OBAVIJEST: KAŠNJENJE VLAKOVA
 • 18
  Hrvoje Debeljak novi predsjednik Županijskog savjeta mladih
  19
  Ususret velikom jubileju: Keglevićeva straža održala godišnju skupštinu
  20
 • Kontakt
 • U Zlatar Bistrici svečanom skupštinom obilježeno 30 godina rada KUE Kaj
 • Upravni odjel za financije i proračun
 • Eurozastupnica Borzan posjetila Srednju školu Zabok
 • Zamjenica župana Petek na okupljanju žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici
 • Župan o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti: Treba mijenjati sustav, a ne osnivača!
 • 21
 • Predloženi za dodjelu županijskih priznanja
 • Međunarodni dan darovitih učenika i Mjesec darovitosti
 • Rasparene čarape i Svjetski dan osoba s Down sindromom
 • Potpisan ugovor o dodjeli 56.274,47 eura Društvu Crvenog križa KZŽ
 • 22
 • Izmjena prihvatljivih troškova Poziva FSEU.KZŽ.01
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Zlatar, Stari Golubovec)
 • 3 godine od potresa – niti jedna sagrađena kuća
 • Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2023.
 • Posjet Alatima Stuhne: Tvrtka u stalnom rastu i kontinuiranom investicijskom ciklusu
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za elektroničke medije
 • 23
 • Oglas za prijam na određeno vrijeme - pisarnica Zabok
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na izložbi "100% Zagorsko" u Zagrebu
 • 24
 • 2 nova službena vozila KZŽ
 • POTPISAN 2 MILIJUNA EURA VRIJEDAN UGOVOR O ULAGANJU U ZAGORSKI STARTUP
 • Sutla domaćin Svjetskom prvenstvu u ribolovu
 • Obilježavanje Dana darovitih učenika: Roditelji i učitelji u timu za dijete
 • Akcija „I tebe se tiče“ iz Jesenja preseljena u Radoboj
 • U 7 dana 64 nove COVID pozitivne osobe
 • 8. ciklus Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 • Sanacija mosta na izlazu iz Selnice: „Ovdje radimo jednu vrstu nadstandarda“
 • Više od 350 stručnjaka na konferenciji SKRB 2023. u Termama Tuhelj
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Obavijest: Nova regulacija prometa vlakovima
 • Likovni i literarni natječaj za škole i vrtiće
 • Demistifikacija digitalne i zelene transformacije
 • Očekuje se odobrenje i početak realizacije projekta izgradnje Centra za starije osobe
 • 2526
  272829303112
  3456789
  Gradovi / općine
  Županijske institucije - zadnje objave
  visitzagorje.hr EU projekti Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika