Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
GospodarstvoEnergetska učinkovitost

Korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ za 2013. godinu

Obavještavaju se dobitnici vrijednosnih kupona po 2. Natječaju - obnovljivi izvori energije za 2013. godinu da je krajnji rok za dostavu zahtjeva za povratom sredstava s popratnom dokumentacijom 11.11.2013. godine.

Svi korisnici kojima su odobrena sredstva u ovom krugu natječaja mogu podići svoje vrijednosne kupone u Upravnom odjelu KZŽ za gospodarstvo i financije (Krapina, Magistratska 1/III. kat) radnim danom od 7 do 15 sati.

Odluku o odabiru korisnika sredstava sufinanciranja možete preuzeti ispod teksta.

Odluku o izmjeni Odluke o odabiru korisnika sredstava sufinanciranja možete preuzeti ispod teksta.

 

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

KLASA: 310-01/13-01/22

URBROJ: 2140/01-04-13-02

Krapina, 12. srpanj 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

raspisuje

2. NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje

Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju

 KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija). Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije koji se subvencioniraju smatraju se isključivo solarni kolektorski sustavi, fotonaponski otočni sustavi, kotlovska postrojenja na pirolizu, kotlovi na pelete i geotermalne dizalice topline, sve opisano u Pravilniku o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. g. (dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnik se nalazi na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr i na internetskim stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja:

• solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 22 kućanstva,

• fotonaponskih otočnih sustava u 5 kućanstava,

• geotermalnih dizalica topline za grijanje i hlađenje te pripremu potrošne tople vode u 3 kućanstava,

• kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 10 kućanstava,

• pirolitičkih kotlova za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 16 kućanstava,

na području Krapinsko-zagorske županije.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirati će se s nepovratnim sredstvima u visini do 57% vrijednosti sustava, do maksimalnog iznosa od 17.100,00 kn po sustavu (uključujući PDV), sve u skladu s Pravilnikom.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje nastale nakon datuma javne objave ovog Natječaja.

2. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvariti nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:

• punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije (izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište u Županiji do trenutka stavljanja u funkciju objekta na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije);

• objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije mora se nalaziti na području Krapinsko-zagorske županije;

• posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnički list za građevinsko zemljište);

• posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

• prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju mjera za koje se odobravaju sredstva Krapinsko-zagorske županije sukladno ovom Natječaju (opći uvjeti nalaze se na internetskoj stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org)

3. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za postojeću građevinu:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za postojeću građevinu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

• presliku važeće osobne iskaznice prijavitelja;

• uvjerenje o prebivalištu prijavitelja i svih članova njegova kućanstva, ne starija od 30 dana;

• zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), izdan i ovjeren od strane zemljišnoknjižne službe nadležnog općinskog suda, za objekt u kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, izdan tekuće godine ili verificirani zemljišnoknjižni izvadak (e-izvadak) ili presliku prijedloga za uknjižbu prava vlasništva podnesenog kod mjesno nadležnog zemljišnoknjižnog suda;

• presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole za objekt u koji se ugrađuje sustav ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju ili presliku zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnesenog nadležnom upravnom tijelu (Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije ili Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo grada Krapine).

Za novogradnju:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za novogradnju za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

• presliku važeće osobne iskaznice prijavitelja;

• uvjerenje o prebivalištu prijavitelja, ne starije od 30 dana;

• zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), izdan i ovjeren od strane zemljišnoknjižne službe nadležnog općinskog suda za građevinsko zemljište na kojem se gradi objekt, izdan tekuće godine ili verificirani zemljišnoknjižni izvadak (e-izvadak) ili presliku prijedloga za uknjižbu prava vlasništva podnesenog kod mjesno nadležnog zemljišnoknjižnog suda;

• presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole za objekt u koji se ugrađuje sustav;

• presliku Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje iz glavnog projekta.

Podnositelj prijave može se prijaviti za jedan sustav za korištenje obnovljivih izvora energije po Natječaju.

4. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava na Natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Magistratska 1

49000 Krapina

uz naznaku: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU - Ne otvaraj.

Rok za podnošenje prijava je od 12. srpnja do 12. kolovoza 2013. godine.

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

5. KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA I OBRADA PRIJAVA

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Pravilnika. Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Krapinsko zagorske županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Minimalni broj bodova koje je potrebno postići za postizanje prava za subvenciju je 40. Na osnovu Rang liste koju utvrđuje Povjerenstvo, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donosi župan Krapinsko-zagorske županije. Odluka će se objaviti na službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) u privitku teksta objave Natječaja u roku od 15 dana od sastajanja Povjerenstva.

6. ISPLATA SREDSTAVA

Na osnovu odluke o izboru korisnika sredstava, Krapinsko-zagorska županija će svim odabranim korisnicima izdati Vrijednosni kupon. Nakon izvedene ugradnje potrebno je predati Vrijednosni kupon izvođaču radova koji je dužan umanjiti iznos računa za vrijednost Vrijednosnog kupona (maksimalno do 57% ukupne vrijednosti sa PDV-om, a najviše do 17.100,00 kuna). Taj dio troška izvođač radova će na računu naznačiti kao subvenciju Krapinsko-zagorske županije i ona će biti uplaćena na žiro račun izvođača radova po:

• predanom zahtjevu za povrat sredstava,

• dostavljenom Vrijednosnom kuponu,

• dostavljenom računu i zapisniku o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova,

• dostavljenoj kopiji popunjenog i ovjerenog garantnog lista sustava za korištenje obnovljivih izvora energije,

• primitku zapisnika o pregledu sustava od strane Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, u roku od 30 dana od zaprimanja navedene dokumentacije.

Proces ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nadgledati će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Krapinsko-zagorske županije kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid u izvornom primjerku dokumentaciju iz točke 3. ovog Natječaja.

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave opreme i izvođenje potrebnih radova na ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma javne objave ovog Natječaja.

Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije koji se subvencioniraju ovim Natječajem smatra se isključivo sljedeće:

a) solarni kolektorski sustav za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od slijedećih komponenti:

• solarnog kolektora;

• toplinskog spremnika;

• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

b) sustav geotermalne dizalice topline za grijanje i hlađenje te pripremu potrošne tople vode koji se sastoje od slijedećih komponenti:

• kolektorskog polja ili sonde kao primarnog kruga sustava;

• dizalice topline i toplinskog spremnika za pripremu potrošne tople vode;

• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

c) sustav kotla na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople koji se sastoji od sljedećih komponenti:

• kotla na pelete, spremnika peleta i toplinskog spremnika PTV;

• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, plamenik, pužni vijak za dobavu peleta, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta);

d) sustav pirolitičkog kotla za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od sljedećih komponenti:

• pirolitičkog kotla i toplinskog spremnika PTV;

• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta);

e) fotonaponski otočni sustav koji se sastoji od minimalno sljedećih komponenti:

• solarnog kolektora;

• akumulatora;

• potrebne regulacijske i ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, regulator punjenja, inverter, ne uključujući razvod električne energije unutar objekta).

Ovim Natječajem nije propisana kvaliteta i proizvođač opreme.

Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u roku od 60 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika sredstava na službenim web stranicama Županije realizirati ugradnju sustava za kojeg se prijavio na Natječaj te predati propisani Zahtjev za povrat sredstava. Ukoliko isto ne učini, smatrat će se da je odustao od ugradnje sustava.

7. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na službenim internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) te Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org). Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Prijavni obrazac za postojeću građevinu kao i Prijavni obrazac za novogradnju za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje te propisani Zahtjev za povrat sredstava može se dobiti na internet stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr), internet stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org) te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti također na spomenutim internet stranicama te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Magistratska 1, Krapina kao i na brojevima telefona: 049/329205, 01/7775494 ili e-poštom: ivanka.berislavic@kzz.hr ili mjagarcec@regea.org .

Prilozi:

  Tekst natječaja
  Prijavni obrazac - postojeća građevina
  Prijavni obrazac - novogradnja
  Zahtjev za povrat
  Pravilnik o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba
  Pravilnik o izmjeni pravilnika o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba
  Odluka o odabiru korisnika subvencije
  Odluka o izmjeni odluke

Zadnja promjena: 29.10.2013 | Prikazano 11370 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
kolovoz 2022
poutsrčepesune
25262728293031
1
 • Novih 347.000 kuna za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Krapinsko-zagorska županija
 • 5 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 2
 • 105 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Jana Pavalić - novi uspjesi šampionke iz Gornje Stubice
 • Zamjenica župana na obilježavanju Oluje u Krapini
 • 174 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 72 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 24 novozaražene osobe na području KZŽ
 • 39 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 38 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 3
  108 novih osoba pozitivno na koronavirus
  4
 • Health IT Akademija - školovanje i prijava
 • Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 115 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 5
  129 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
 • Održan prijam za učenike koji su postigli izniman rezultat na državnoj maturi
 • Županijski stožer o trenutnoj epidemiološkoj situaciji
 • Otvorena izložba o zagorskim braniteljima na slavonskoj bojišnici
 • Dan Općine Krapinske Toplice
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 170.000 KUNA ZA 17 TURISTIČKIH MANIFESTACIJA
 • 7
  39 novih osoba pozitivno na koronavirus
  8
  4 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
 • Svečana sjednica povodom Dana općine Konjščina
 • 247 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • IN MEMORIAM - Tihomir Premužak
 • 1011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930311234
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika