Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Županijska skupština

Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine

Kodeksom ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje se cilj, svrha i primjena Kodeksa, načela i smjernice ponašanja na temelju kojih isti postupaju tijekom obnašanja dužnosti, utvrđuju se tijela nadležno za nadzor primjene Kodeksa te druga pitanja od značaja za provedbu Kodeksa.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-07/22-01/12

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, 27. lipanj 2022.

Na temelju članka 4. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnike Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na 8. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine donijela je

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ČLANOVA RADNIH TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje se cilj, svrha i primjena Kodeksa, načela i smjernice ponašanja na temelju kojih isti postupaju tijekom obnašanja dužnosti, utvrđuju se tijela nadležno za nadzor primjene Kodeksa te druga pitanja od značaja za provedbu Kodeksa.

Članak 2.

Ovaj Kodeks odnosi se na članove Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije i članove radnih tijela Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu: obveznici), za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su izabrani.

Članak 3.

(1) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Kodeksu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

(2) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Krapinsko – zagorske županije

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Krapinsko – zagorske županije

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

II. CILJ, SVRHA I PRIMJENA KODEKSA

Članak 4.

Kodeks se donosi u cilju uspostave primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju dužnosti, s naglaskom na nepristranost, objektivnost i odgovornost te sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije u djelovanju i ponašanju obveznika.

Članak 5.

Svrha Kodeksa je odrediti i utvrditi etička načela i smjernice na temelju kojih su se obveznici za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti obvezni ponašati i u skladu s kojima trebaju postupati ili koje mogu utjecati na vjerodostojno obnašanje njihovih dužnosti.

Članak 6.

Obveznici su dužni upoznati se s odredbama Kodeksa prilikom stupanja na dužnost što potvrđuju vlastoručno potpisanom izjavom koju dostavljaju upravnom odjelu nadležnom za poslove Županijske skupštine.

III. ETIČKA NAČELA

Članak 7.

(1) Etička načela utvrđena Kodeksom predstavljaju načela koja će obveznici usvojiti kao vlastita načela i vlastiti kriterij ponašanja za koje su osobno odgovorni za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti.

(2) Obveznici svoju dužnost obnašaju časno, pošteno i savjesno, na način kojim neće umanjiti svoj integritet ili integritet Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije.

(3) Obveznici primjenjuju etička načela u odnosima prema građanima i medijima, u

(4) međusobnim odnosima, odnosima prema drugim dužnosnicima, službenicima i namještenicima, odnosu prema obnašanju dužnosti te odnosu prema Županijskoj skupštini, kao i drugim tijelima.

(5) Obveznici su dužni kontinuirano paziti na poštivanje etičkih načela, svojim primjerom postaviti standarde u Županijskoj skupštini, kao i spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa, te se ne mogu ispričati za nepoznavanje obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz Kodeksa.

Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti

Članak 8.

U obnašanju dužnosti obveznici moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.

Načelo osobne odgovornosti

Članak 9.

Obveznici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su izabrani prema tijelu i građanima koji su ih izabrali.

Načelo zaštite javnog interesa

Članak 10.

Obveznici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Obveznici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.

Načelo transparentnosti

Članak 11.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javnih osoba, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Načelo očuvanja povjerenja građana

Članak 12.

Obveznici su dužni čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog integriteta te se od njih zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, obveznici se moraju ponašati na način kojim čuvaju i unaprjeđuju povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost Krapinsko – zagorske županije.

Načelo javnosti

Članak 13.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavljaju Krapinsko – zagorsku županiju, obveznici će iznositi stavove Krapinsko – zagorske županije u skladu s propisima, ovlastima i Kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnost Krapinsko – zagorske županije. Obveznici su dužni, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnašaju i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.

Načelo uzornosti

Članak 14.

Obveznici trebaju biti uljudni, dostojanstveni i profesionalni kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, obveznici su dužni čuvati osobni ugled i ugled Županijske skupštine, te vlastitim primjerom poticati druge članove Županijske skupštine na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.

Načelo racionalnog korištenja javnih resursa

Članak 15.

Obnašajući dužnost obveznici trebaju osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa.

IV. SUKOB INTERESA I DRUGA PRAVILA PONAŠANJA

Članak 16.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi obveznika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

- kada privatni interes obveznika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa)

- kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).

Članak 17.

U obavljanju dužnosti obveznici ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Obveznici su dužni deklarirati potencijalni sukob interesa odnosno izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njihov poslovni interes ili poslovni interes s njima povezanih osoba.

U smislu ovog Kodeksa povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug obveznika, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre obveznika te posvojitelj odnosno posvojenik.

Obveznici mogu deklarirati mogući sukob interesa usmenom ili pisanom izjavom Županijskoj skupštini te se izuzeti od odlučivanja suzdržanim glasom ili ne glasanjem.

Članak 18.

Obveznici su dužni čuvati povjerljive informacije i podatke za koje saznaju u obnašanju dužnosti, a koje Krapinsko – zagorska županija nije obvezna javno objaviti u skladu sa zakonom.

Na postupanje s informacijama i podacima koje saznaju u obnašanju dužnosti obveznici trebaju paziti na odredbe propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

Članak 19.

Obveznici su dužni jednako postupati prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa ili po drugim osnovama.

Članak 20.

Obveznicima je zabranjeno:

- ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom

- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

V. TIJELA I POSTUPAK ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

Članak 21.

Primjenu Kodeksa nadziru Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko – zagorske županije kao prvostupanjsko tijelo (dalje u tekstu: Antikorupcijsko povjerenstvo) i Vijeće časti Županijske skupštine kao drugostupanjsko tijelo (dalje u tekstu: Vijeće časti).

Sastav i način izbora Antikorupcijskog povjerenstva propisan je posebnom odlukom Županijske skupštine.

Vijeće časti čine predsjednik i dva člana, koje bira Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

U Vijeće časti, javnim pozivom kojeg raspisuje i provodi Odbor za izbor i imenovanja, biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političkih dužnosti niti članovi političke stranke ili kandidati lista grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Predsjednik i članovi Vijeća časti biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Županijske skupštine.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad u visini naknade za rad članova radnih tijela Županijske skupštine.

Članak 22.

U nadzoru nad primjenom Kodeksa Antikorupcijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa po pritužbama člana Županijske skupštine, radnog tijela Županijske skupštine, župana, službenika upravnih odjela Krapinsko – zagorske županije ili po pritužbi građana

- predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluke o usklađenosti postupanja članova Županijske skupštine s Kodeksom

- predlaže sankcije Županijskoj skupštini za članove Županijske skupštine za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa

- donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Županijske skupštine

- promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Županijskoj skupštini

- informira i daje savjete članovima Županijske skupštine o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i moralnog ponašanja

- pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju članova Županijske skupštine u području primjene Kodeksa.

Članak 23.

Prijava o mogućoj povredi Kodeksa sadržava ime i prezime osobe koja podnosi pritužbu, ime i prezime obveznika koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena i obrazloženje povrede.

Prijava se u pisanom obliku podnosi predajom u pisarnici Krapinsko – zagorske županije, preporučenom pošiljkom ili putem e-maila: kodeks-prijava@kzz.hr.

Antikorupcijsko povjerenstvo ne postupa po anonimnim prijavama.

U postupku po prijavi Antikorupcijsko povjerenstvo obavijestiti će člana Županijske skupštine o prijavi i zatražiti njegovo očitovanje u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Antikorupcijsko povjerenstvo u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

Članak 24.

Za povredu odredbi Kodeksa Županijska skupština može izreći opomenu ili dati preporuku.

Opomena se može izreći članu Županijske skupštine ako se prema njegovu postupanju radi o kršenju odredbi ovoga Kodeksa.

Ako je primjereno naravi povrede, Županijska skupština može članu Županijske skupštine, umjesto izricanja opomene, izdati preporuku da otkloni uzroke sukoba interesa u određenom roku, te, ako član Županijske skupštine to učini, Županijska skupština može, na prijedlog Antikorupcijskog povjerenstva, donijeti odluku kojom se postupak obustavlja.

Odluka Županijske skupštine. iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se članu Županijske skupštine i podnositelju prijave.

Članak 25.

Protiv odluke Županijske skupštine kojom se utvrđuje povreda ovoga Kodeksa član Županijske skupštine kojem je utvrđena povreda može izjaviti prigovor u roku od sedam dana od dana dostave odluke Županijske skupštine.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se Vijeću časti, koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama ovoga Kodeksa.

Vijeće časti mora donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odluka Vijeća časti dostavlja se članu Županijske skupštine i podnositelju prigovora i objavljuje se na web stranici Krapinsko-zagorske županije.

Članak 26.

Stručne i administrativne poslove za potrebe primjene ovoga Kodeksa obavlja upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Kodeks stupa na snagu osmog dana od dane objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a objaviti će se na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

Članak 28.

Stupanjem na snagu Kodeksa prestaju važiti odredbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Krapinsko – zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 41/18.) koje se odnose na predsjednika, potpredsjednike i članove Županijske skupštine i predsjednike i članove radnih tijela Županijske skupštine.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

Prilozi:

  Kodeks ponašanja članova ŽS

Zadnja promjena: 8.7.2022 | Prikazano 2284 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
ožujak 2023
poutsrčepesune
2728
1
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2021. i 2022. god
 • Održan Odbor za financije i proračun
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Uoči sjednice Županijske skupštine raspravljao i Odbora za turizam
 • „Stogodišnjaci, a sve mlađi“
 • Zasjedao i Odbor za društvene djelatnosti
 • 2
 • 1,06 milijuna eura za ublažavanje štete od tuče
 • Poziv na natječaj „Dobro biram – Volontiram!“
 • Stožer civilne zaštite održao svečanu sjednicu
 • 3
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivana Modrić)
 • 4
  Priča uspješnog obiteljskog obrta - 5 godina velikog rasadnika Vrtlarije Čuček
  5
 • Održan LiDraNo – popis predloženih za državnu razinu
 • Mario Celinić osvojio i najviši vrh Australije – posljednji u nizu 7 kontinenata
 • Smotra dječjeg folklora okupila više od 400 malih čuvara tradicije
 • 6
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Elektra Zabok)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija propusta Selnica
 • Još 2,1 milijun eura za obnovu dvorca Stubički Golubovec – korak bliže ZEZ centru
 • Velimir Zajec: „Osjećam se kao Zagorec“
 • 7
 • Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 • 8
 • Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun
 • Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 • Centri za socijalnu skrb
 • Hommage Mariji Jurić Zagorki – 7 autorica izlaže u Gradskoj galeriji u Zaboku
 • Međunarodni dan žena
 • 9
 • Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području za 2023. godinu
 • Potpisan ugovor vrijedan 876.908 eura – kreće obnova PŠ Putkovec
 • Žene u znanosti – velik interes za okrugli stol u Gradskoj knjižnici Krapina
 • Uručeni ugovori za dječji participativni proračun – 28.000 eura za 11 projekata
 • 10
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Đurmanec)
 • VAŽNO - 10.3.2023. - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Gotalovec, TMR Draško))
 • 11
  TZKZŽ prva ugovorila besplatno korištenje mVisitor app
  12
  Obrtnička noć uz 186. rođendan krapinskih obrtnika.
  13
 • Izborna skupština Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KZŽ
 • Savjetovanje s javnošću - Godišnji plan - sprečavanje šteta od divljači
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • 14
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Druškovec, Gornja Podgora)
 • „Društvu treba vaša mladost i energija, vaše obrazovanje i neopterećenost prošlošću"
 • 15
 • Prijam u službu - referent/ica u pisarnici ispostave u Pregradi
 • Pred završetkom radovi na mostu na „žili kucavici između Mača i Mihovljana“
 • Deveti poziv ministru Butkoviću u posjet Krapinsko-zagorskoj županiji
 • NAJAVA: 10. sjednica Županijskog savjeta mladih
 • Održana premijera kratkog filma „Janko Leskovar“
 • 16
 • Još jedna sanacija klizišta: U Putkovcu u tijeku radovi vrijedni 190.000 eura
 • Održana 11. sjednica Županijske skupštine
 • 17
 • U 7 dana 60 novih COVID pozitivnih osoba
 • Akti Županijske skupštine
 • 11. sjednica Županijske skupštine
 • REGEA: Dokaz da nismo zemlja koja može prodati samo sunce i more
 • OBAVIJEST: KAŠNJENJE VLAKOVA
 • 18
  Hrvoje Debeljak novi predsjednik Županijskog savjeta mladih
  19
  Ususret velikom jubileju: Keglevićeva straža održala godišnju skupštinu
  20
 • Kontakt
 • U Zlatar Bistrici svečanom skupštinom obilježeno 30 godina rada KUE Kaj
 • Upravni odjel za financije i proračun
 • Eurozastupnica Borzan posjetila Srednju školu Zabok
 • Zamjenica župana Petek na okupljanju žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici
 • Župan o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti: Treba mijenjati sustav, a ne osnivača!
 • 21
 • Predloženi za dodjelu županijskih priznanja
 • Međunarodni dan darovitih učenika i Mjesec darovitosti
 • Rasparene čarape i Svjetski dan osoba s Down sindromom
 • Potpisan ugovor o dodjeli 56.274,47 eura Društvu Crvenog križa KZŽ
 • 22
 • Izmjena prihvatljivih troškova Poziva FSEU.KZŽ.01
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Zlatar, Stari Golubovec)
 • 3 godine od potresa – niti jedna sagrađena kuća
 • Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2023.
 • Posjet Alatima Stuhne: Tvrtka u stalnom rastu i kontinuiranom investicijskom ciklusu
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za elektroničke medije
 • 23
 • Oglas za prijam na određeno vrijeme - pisarnica Zabok
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na izložbi "100% Zagorsko" u Zagrebu
 • 24
 • 2 nova službena vozila KZŽ
 • POTPISAN 2 MILIJUNA EURA VRIJEDAN UGOVOR O ULAGANJU U ZAGORSKI STARTUP
 • Sutla domaćin Svjetskom prvenstvu u ribolovu
 • Obilježavanje Dana darovitih učenika: Roditelji i učitelji u timu za dijete
 • Akcija „I tebe se tiče“ iz Jesenja preseljena u Radoboj
 • U 7 dana 64 nove COVID pozitivne osobe
 • 8. ciklus Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 • Sanacija mosta na izlazu iz Selnice: „Ovdje radimo jednu vrstu nadstandarda“
 • Više od 350 stručnjaka na konferenciji SKRB 2023. u Termama Tuhelj
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Obavijest: Nova regulacija prometa vlakovima
 • Likovni i literarni natječaj za škole i vrtiće
 • Demistifikacija digitalne i zelene transformacije
 • Očekuje se odobrenje i početak realizacije projekta izgradnje Centra za starije osobe
 • 2526
  272829303112
  3456789
  Gradovi / općine
  Županijske institucije - zadnje objave
  visitzagorje.hr EU projekti Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika