Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Ostalo

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava računala i računalne opreme

Predmet ovog postupka jednostavne nabave su računala i računalna oprema za potrebe Upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 650-02/21-01/04
URBROJ: 2140/01-02-21-4
Krapina, 6. srpnja 2021.                                                                              

PREDMET: Jednostavna nabava računala i računalne opreme

Poziv na dostavu ponude, upućuje se

Poštovani,
pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog Poziva i sukladno Troškovniku u prilogu.                

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1
Telefonski broj: 049/329-111
Broj telefaksa: 049/329-255
Internet adresa: www.kzz.hr
OIB: 20042466298

2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku u  Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove

Ljiljana Horvat,  savjetnica za javnu nabavu u UO za javnu nabavu i EU fondove

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije predmeta nabave:

Predmet ovog postupka jednostavne nabave su računala i računalna oprema za potrebe Upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

Detaljan opis, tehničke specifikacije i količina predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku (Prilog 2) koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Troškovniku njegova ponuda biti će odbijena.

Ponuditelj mora nuditi robu po vrsti, količini i kvaliteti kako je određeno Troškovnikom.

Roba koja se isporučuje mora biti novonabavljena, odnosno nekorištena, sa ambalažom.

Isporučena računala i računalna oprema ili njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).

Ponuditelj ne smije ponuditi računala i računalnu opremu koja predstavljaju prototip ili pokusnu seriju. Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok za pojedine stavke kako je traženo u Troškovniku, koji počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ponuditelj je u jamstvenom roku obavezan o svom trošku:

 • otkloniti sve nedostatke  i kvarove na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka, na mjestu isporuke. Računala te ostalu računalnu opremu koja nije moguće popraviti na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 3 (tri) dana od dana prijave nedostataka ili kvara;
 • osigurati zamjensku roku istih ili boljih tehničkih specifikacija za vrijeme otklanjanja nedostataka ili kvara ukoliko se kvar ili nedostatak ne može otkloniti u roku od 3 (tri) dana,
 •  zamijeniti roku kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak novom robom istih ili boljih tehničkih specifikacija, ukoliko u roku od 30 (trideset) dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 108.400,00 kuna bez PDV-a

5. Način i rok isporuke robe:

Rok isporuke robe je 30  (trideset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora o jednostavnoj nabavi.

Roba se isporučuje jednokratno, a u slučaju da je dio robe koja se nabavlja bude dostupan ranije od isteka krajnjeg roka isporuke, prihvatljiva je i sukcesivna isporuka.

6. Mjesto isporuke robe:

Mjesto isporuke robe je Krapinsko-zagorska županije, Krapina, Magistratska 1.

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

7.1. Oblik i način izrade ponude

 1. Ponuda može  biti  dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
 2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
 3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
 4. Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom kao skenirani izvornik ponude.

7.2. Sadržaj ponude

Ponudu sačinjavaju ispunjeni  i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

 1. Popunjeni Ponudbeni list  (Prilog 1)
 2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 2)

7.3. Način dostavljanja ponude:

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte (kao obična ili preporučena pošiljka)  ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, 49000 Krapina
PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
Evidencijski broj nabave: JEN/20/2021
„NE OTVARAJ –NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani izvornik ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude  i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.       Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

8. Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda:

Datum i vrijeme dostave ponude: 16. srpnja  2021. godine do 8,00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, 49 000 Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Otvaranje ponude će se održati: 16. srpnja 2021. godine u 8:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, soba broj 44 .

Otvaranje ponuda nije javno.

9. Način izračuna cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika:

Način izračuna cijene:

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi robe. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelja snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV om kako je to određeno u Ponudbenom listu.

Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijene s porezom na dodanu vrijednost.

Podatke treba unijeti u obrazac TROŠKOVNIKA na sljedeći način:

 1. U skladu s obrascem troškovnika ponuditelj treba za svaku stavku troškovnika ispuniti jediničnu cijenu (cijena po komadu) bez PDV-a, jediničnu cijenu sa PDV-om, te   ukupnu cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude sa PDV-om,
 2. Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz obrasca troškovnika,
 3. Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke, ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbačena kao neprihvatljiva.

10. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena:

Cijena ponude izražava se u kunama.

11. Način, rok i uvjeti plaćanja:

Rok plaćanja je 30 dana od dana primitka e-računa koji se ispostavlja po isporuci robe.

E-račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorsku županiju, Magistratska 1, Krapina s obveznim navođenjem naziva, datuma zaključenja i oznake ugovora koji će biti zaključen.

Predujam je isključen.

12. Rok valjanosti ponude:

30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

13. Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve   uvjete  i zahtjeve navedene u ovom Pozivu na dostavu ponude.

Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

14. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

15. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju:                

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka   za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za  dostavu ponuda.

Ž U P A N
Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv i ponudbeni list
  Troškovnik
  Odluka
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Fotogalerija


Zadnja promjena: 21.7.2021 | Prikazano 578 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
rujan 2021
poutsrčepesune
3031
1
 • Izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2020.
 • Radni posjet Općini Konjščina
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske ceste - Prišlin)
 • 18 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Održana interkulturalna večer s volonterima iz Španjolske i Estonije
 • 2
 • 9 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Selnica, Sveti Matej)
 • 3
 • Vetropack Straža – 25 godina
 • Agro Oskar otišao u Zagorje!
 • 20 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 4
  7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  5
  14 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  6
 • Uručene diplome osteopatima
 • Održano jubilarno, 10. izdanje INA Rallya Kumrovec
 • Počeo 56. Tjedan kajkavske kulture u Krapini
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP, "Donji Macelj Srevast")
 • PRVI DAN ŠKOLE
 • Sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola
 • 20. Znanstveni skup o kajkavskom jeziku, književnosti i kulturi
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 7
 • Hrvatska volontira – poziv za uključivanje
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Žužić, Zagreb)
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Preminuo Krste Radak
 • 8
  22 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
 • Popis stanovništva - informacija o samopopisivanju
 • Dan Varaždinske županije
 • Javni natječaj za prijam u službu (Viši stručni suradnik i savjetnik)
 • Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (uzgoj peradi)
 • 28 novih COVID pozitivnih osoba, 1 osoba preminula
 • 10
 • Otvoren 29. Zagorski gospodarski zbor
 • Julije Domac nominiran za dodjelu GREEN PRIX nagrade / GLASANJE
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija županijske ceste ŽC2168)
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Dodijeljena priznanja tvrtkama za 30. obljetnicu rada
 • 11
  17 novih osoba pozitivno na koronavirus
  12
 • 14 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Održani 24. Susreti za Rudija
 • 13
 • Održan 56. Festival kajkavskih popevki
 • Obilježeno 50 godina muzejske djelatnosti na Hušnjakovu
 • Dani otvorenih vrata Vetropack Straže
 • OBAVIJEST – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet…
 • POČEO POPIS STANOVNIŠTVA – do 26. rujna se možete sami popisati
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Ministar Fuchs posjetio OŠ Krapinske Toplice
 • 14
 • Zajedno za Gupčev kraj - BUNA TRAJE!
 • Dan Općine i Dan Župe Sveti Križ Začretje
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • GLASAJ ZA PROJEKT BALTAZAR - FINALIST ZA NAGRADU REGIOSTARS!
 • Projekt Baltazar u konkurenciji za nagradu Europske komisije /GLASAJTE I VI
 • 15
 • 53 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2020. godinu
 • Odobrena humanitarna akcija "Sve zbog jednog dječaka"
 • 16
 • 24 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Projekt "Novi početak"
 • 17
  24 nove osobe pozitivne na koronavirus
  18
  29 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  19
  26 novozaraženih osoba na području KZŽ
  20
 • Počelo 51. „Branje grojzdja“ u Pregradi
 • 100% ZAGORSKO i 12 put u Zagrebu
 • Susret riječi sa novim idejama u novih pola stoljeća
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima - savjetovanje
 • 21
 • Održana 25. Smotra tamburaških orkestara i sastava KZŽ
 • Informativne radionice – energetska obnova kuća!
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Održan radni sastanak župana Željka Kolara i ravnateljice DZS Lidije Brković
 • 22
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Rogar, 453)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Rogar, 860)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Hanžek, 856)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Hanžek, 452)
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Održana Uvodna konferencija projekta NOVI POČETAK
 • 23
 • Dođite na 10. Znanstveni piknik!
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Pred nama Tjedan 103. brigade HV-a
 • 24
 • Nogometni spektakl u Pregradi
 • Registar djelatnosti gospodarenja otpadom
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 25
 • U Zagrebu otvorena velika izložba Prostoria 10
 • U perivoju dvorca Oršić otvoren 10. Znanstveni piknik
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 26
  17 novih osoba pozitivno na koronavirus
  27282930123
  45678910
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika