Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Jednostavna nabava 5.11.2021
Projekt "Novi početak"

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona - Novi početak

Rok za dostavu ponuda je 15.11.2021. (do 09:00 sati).

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 550-01/21-01/66

URBROJ: 2140/01-02-21-4

Krapina, 5. studeni 2021.

PREDMET: Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, referentne oznake: UP.02.2.2.11.0005

- Poziv za dostavu ponude, upućuje se

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima:

 • Ljiljana Horvat, savjetnica za javnu nabavu u UO za javnu nabavu i EU fondove
 • telefon: 049/329-205
 • e-mail: ljiljana.horvat@kzz.hr

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave su usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, referentne oznake UP.02.2.2.11.0005.

Usluga obuhvaća:

 • Rad sa žrtvama nasilja kroz savjetovanje, informiranje i podršku uživo u savjetovalištu, putem SOS telefona, elektronske pošte i Facebook stranice,
 • Pravno savjetovanje za žrtve nasilja (brakorazvodni postupci, imovinsko-pravna pitanja, pitanja skrbništva nad djecom…),
 • Grupni rad sa žrtvama nasilja u obitelji (psihoedukativne radionice, grupe podrške i sl.),
 • Analitičke aktivnosti - analiza dostupnih podataka o pojavnim oblicima i učestalosti obiteljskog nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, zadovoljstvo žrtava postupanjem institucije uz preporuke za unaprjeđenje sustava – godišnje izvješće u elektronskom obliku dostavlja se do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu,
 • Izrada edukativnih materijala: letci - format A4, obostrano, trostruki prijelom, u boji u 1600 primjeraka - namijenjen žrtvama nasilja u obitelji i općoj populaciji sadrži informacije o: nasilju, štetnosti i posljedicama, kome ga prijaviti, gdje potražiti pomoć – kontakti pružatelja podrške i zaštite uz informaciju kakvu pomoć mogu dobiti, odgovornosti svakog pojedinca i institucije za prijavljivanje – nulta tolerancija na nasilje, zašto žrtve same ne prijavljuju, savjeti za komunikaciju sa žrtvom i pružanje podrške (poruke osnaživanja i inspirativne poruke),
 • Organizaciju barem 5 javnih tribina, akcija, webinara ili okruglih stolova u svrhu informiranja javnosti o problemu nasilja nad ženama i nasilja općenito,
 • Sudjelovanje na sastancima Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ, Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,
 • Obilježavanje Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodnog dana žena i kampanje 16 dana aktivizma,
 • Monitoring provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
 • Medijsku promociju savjetovališta i SOS telefona kroz barem 5 radijskih/ili televizijskih emisija i plaćenih 5 oglasa i podjelu promotivnog materijala,
 • Statističko praćenje usluge pružanja savjetovanja i pravne podrške,
 • Redovitu superviziju i interviziju za stjecanje novih znanja i vještina i jačanje kapaciteta za rad na SOS telefonu - barem 2 puta godišnje svaku,
 • Vođenje administracije, polugodišnje i završno izvještavanje,
 • Koordinaciju tima volontera, regrutiranje i edukaciju novih volontera/ki.

Usluge se pružaju sukladno opisu iz Projektnog zadatka – Usluge vođenja savjetovališta, pružanje savjeta na SOS telefonu i u savjetovalištu, Projekt „Novi početak“, UP. 02.2.2.11.0005, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog Poziva na dostavu ponude.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 144.000,00 kuna.

5. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave:

Mjesto pružanja usluge savjetovanja i vođenja SOS telefona je u prostorijama koje je dužan osigurati ponuditelj i to na području grada Zaboka, dok je ostale aktivnosti i usluge ponuditelj dužan pružati na području Krapinsko-zagorske županije.

Početak roka pružanja usluge računa se od 1. prosinca 2021. godine, te će se usluga pružati kontinuirano narednih 12 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2022. godine.

6. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti)

6.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana.

Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama Naručitelja, te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

6.1.2 Tehnička i stručna sposobnost

6.1.2.1. Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju stručne osobe kako slijedi:

 • najmanje jednu osobu sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke ili magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja socijalnih djelatnosti ili psihologije te, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla višu ili visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja socijalnih djelatnosti ili psihologije, te
 • najmanje jednu osobu magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja prava, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja prava.

Jedna od ove dvije navedene stručne osobe mora imati završenu edukaciju u području pružanja podrške žrtvama nasilja što se dokazuje Potvrdom ili drugim prikladnim dokumentom o završenoj edukaciji u području pružanja podrške žrtvama nasilja.

Obrazloženje postavljenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti:

Propisani uvjeti stručne sposobnosti osiguravaju da ponuditelj ima potrebne ljudske resurse za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a propisani kriteriji predstavljaju minimalnu razinu sposobnosti koja osigurava da će ponuditelj biti sposoban izvršiti ugovor o jednostavnoj nabavi. Minimalne razine stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave te u skladu sa njegovom prirodom, važnosti i namjenom.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja Izjavu da raspolaže traženim stručnim osobama (Prilog 2), te Potvrdu ili drugi prikladni dokument čime dokazuje da jedna od dvije stručne osobe ima završenu edukaciju o pružanju podrške žrtvama nasilja.

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

7.1. Oblik i način izrade ponude

 1. Ponuda treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,
 2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,
 3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,
 4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja,
 5. Ako se ponuda dostavlja elektroničkom poštom ista se dostavlja kao skenirani izvornik ponude.

7.2. Sadržaj ponude

 1. Popunjeni Ponudbeni list,
 2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3),
 3. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra,
 4. Izjava ponuditelja o raspolaganju traženim stručnim osobama (Prilog 2.),
 5. Potvrda ili drugi prikladni dokument o završenoj edukaciji o pružanju podrške žrtvama nasilja.

7.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom.

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA USLUGU VOĐENJA SAVJETOVALIŠTA I SOS TELEFONA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI U OKVIRU PROJEKTA „ NOVI POČETAK“

Evidencijski broj nabave: JEN/58/2021

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani izvornik ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

7.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 15. studeni 2021. godine do 09:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 15. studeni 2021. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

8. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u HRK (Hrvatske kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Cijena ponude piše se brojkama.

9. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

10. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje za pružene usluge Naručitelj će obavljati na IBAN pružatelja usluge temeljem izdanog e-Računa.

e-Račun za obavljenu uslugu dostavlja se kroz svako tromjesečje za uslugu izvršenu u prethodnom razdoblju.

Uz e-Račun pružatelj usluge dužan je dostaviti Izvješće iz kojeg mora biti razvidan podatak o pruženim odnosno realiziranim uslugama za razdoblje za koji se potražuju sredstva (dalje u tekstu Izvješće).

Rok plaćanja iznosi 30 dana od zaprimanja valjanog e-Računa i prihvaćanja Izvješća od strane Naručitelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-računa.

E-račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorsku županiju, Magistratska 1, Krapina s obveznim navođenjem naziva, datuma zaključenja i oznake ugovora koji će biti zaključen te naziva i šifre projekta.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

11. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

12. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

13. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Rok za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava ponuditelja i Troškovnik
  Odluka o početku postupka
  Projektni zadatak
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 17.11.2021 | Prikazano 242 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
prosinac 2021
poutsrčepesune
2930
1
 • Savjetovanje - donošenje Programa kontrole populacije napuštenih pasa
 • Održana investitorska konferencija Najbolji za najbolje
 • Akti ŽS - 4. sjednica
 • 100 mil. eura za industrijsku tranziciju sjevera RH
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona
 • 150 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 2
 • U Donjoj Stubici otvoren pumptrack poligon – atrakcija za bicikliste, skejtere...
 • 137 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 3
 • Prijem za Deu Presečki
 • 225 županijskih učeničkih stipendija
 • Međunarodni dan osoba s invaliditetom
 • Savjetovanje - Godišnja analiza sustava civilne zaštite
 • Počelo rušenje područne škole u Lazu Bistričkom
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za zdravstvo,...
 • 115 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • EUROPSKO PRIZNANJE: Baltazar jedan od najboljih projekata u izboru Regiostars
 • 4
 • 109 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Održana sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva
 • 5
 • Međunarodni dan volontera
 • 103 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Dan Općine Bedekovčina
 • 6
 • KZŽ na drugom mjestu u RH po ulaganju u školstvo
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej. OŠ)
 • Prijem za Ines Krušelj Vidas i Davora Žažara
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (98848, 98847, 98844, 98849)
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Svečana sjednica povodom Dana grada Krapine
 • 7
  07. prosinca – Dan Sv. Ambrozija
  89101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  3456789
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika