Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Jednostavna nabava 20.10.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaObrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava - obnova elektroinstalacija i stolarije u dvorani OŠ Budinščina

Predmet nabave su radovi na obnovi Osnovne škole Budinščina - elektroinstalacije i stolarija na dvorani, Budinščina 18c, Budinščina.

ŽUPAN

KLASA: 361-01/21-01/198

URBROJ: 2140/01-02-21-4

Krapina, 20. listopada 2021.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave radova na obnovi Osnovne škole Budinščina - elektroinstalacije i stolarija na dvorani 

- Poziv za dostavu ponude, dostavlja se

1. Podaci o naručitelju

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298.

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima

Danijel Makar, bacc. ing. aedif., stručni suradnik za javnu nabavu i EU fondove

- telefon: 049/329-205,

- e-mail: danijel.makar@kzz.hr

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Predmet nabave su radovi na obnovi Osnovne škole Budinščina - elektroinstalacije i stolarija na dvorani, Budinščina 18c, Budinščina.

Zgrada OŠ Budinščina izgrađena je 1975. godine. Sustav električnog razvoda i vanjska stolarija na školskoj sportskoj dvorani nisu mijenjani od tada. Stolarija na dvorani je drvena u dotrajalom stanju, kroz nju puše te postojeći sustav grijanja dvorane nije u stanju zagrijati dvoranu na adekvatnu temperaturu. Razvod električne energije kroz zgradu nije u današnjim zahtjevima primjerenom stanju. Obnovit će se napajanje 3 razvodna ormara te zamijeniti 17 prozora na dvorani, sve sukladno specifikaciji iz Troškovnika.

Radovi se izvode sukladno glavnom projektu Mapa II: Elektrotehnički projekt, Projekt elektrotehničkih instalacija (broj projekta: TD 03-12/20-2, ZOP: 03-12/20) iz prosinca 2020. izrađen po Uredu ovlaštenog inženjera elektrotehnike – Krapina, vl. Darko Petrović, Zrinskog i Frankopana 14, Krapina koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude kao Prilog I.

Detaljan opis predmeta nabave i količine dane su u Troškovniku (Prilog II) ovog Poziva na dostavu ponude i predstavlja njegov sastavni dio.

Ponuditelj je dužan ispuniti troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu) samo u sivo označena polja. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.

Ponuditelji ne smiju mijenjati troškovnik.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 335.000,00 kuna.

5. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave

Mjesto izvođenja radova je Osnovna škola Budinščina na adresi Budinščina 18c, Budinščina. Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetne radove započeti nakon uvođenja u posao, a završiti radove u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Naručitelj se obvezuje po potpisu Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od potpisa ugovora uvesti odabranog ponuditelja u posao i predati mu svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje ugovorenih radova.

Pod danom završetka ugovorenih radova podrazumijeva se primopredaja radova, a o čemu će strane sastaviti i potpisati primopredajni zapisnik.

6. Razlozi isključena ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji nije dostavio traženi dokaz.

Traženi dokument se može dostaviti i u neovjerenoj preslici.

7. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti)

7.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana.

Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponude te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

7.2 Tehnička i stručna sposobnost

7.2.1. Iskustvo gospodarskog subjekta

Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio radove koji su isti ili slični predmetu nabave čija je zbrojena vrijednost minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave čime dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost za izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio najmanje jedan, a najviše tri posla izvođenja radova istih ili sličnih predmetu nabave zbrojene vrijednosti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Kao dokaz Ponuditelj dostavlja popunjeni popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini, a koji su isti ili slični kao predmet ove nabave (Prilog 3).

8. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

8.1. Oblik i način izrade ponude

 1. Ponuda treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,
 2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,
 3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,
 4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja ili elektroničkom poštom.

8.2. Sadržaj ponude

 1. Popunjeni Ponudbeni list
 2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 2)
 3. Potvrda Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude
 4. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
 5. Popunjeni Popis izvršenih radova (Prilog 3).

8.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom.

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA OBNOVU OSNOVNE ŠKOLE BUDINŠČINA – ELEKTROINSTALACIJE I STOLARIJA NA DVORANI

 

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“

 

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem, istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: danijel.makar@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

8.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 28. listopada 2021. godine do 09:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: danijel.makar@kzz.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 28. listopada 2021. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

9. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene samo u sivo označena polja (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene samo u sivo označena polja koje se izražavaju u HRK (Hrvatske kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. 

Cijena ponude piše se brojkama.

10. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

11. Rok, način i uvjeti plaćanja

Obračun će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima. Plaćanje izvedenih radova obavit će se nakon potpisivanja prihvaćenih računa, privremenih/okončane situacije od strane Naručitelja.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka valjanog računa/privremene/okončane situacije, na broj žiro-računa naveden na računu.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-računa.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

12. Jamstva

Odabrani ponuditelj dužan je odmah po potpisu ugovora, a najkasnije na dan uvođenja u posao dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV- a, solemniziranu kod javnog bilježnika, kao instrument garancije za uredno izvršenje ugovora i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku od 2 godine od dana primopredaje radova.

13. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

14. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

15. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Rok za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ž U P A N

Željko Kolar 

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda
  Odluka o početku postupka
  Elektrotehnički projekt
  Troškovnik
  Odgovor na upit gospodarskog subjekta
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Zadnja promjena: 2.11.2021 | Prikazano 2517 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
svibanj 2022
poutsrčepesune
252627282930
1
 • Praznik rada
 • 12 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 2
 • Prvomajsko druženje branitelja i njihovih obitelji
 • Akcija čišćenja Sutle
 • Obilježen Svjetski tjedan cijepljenja
 • Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima
 • Ministar Malenica u radnom posjetu Pregradi
 • Dan Grada Zlatara
 • Nacionalni dan hitne medicine
 • U Budinščini na Danu Općine i predsjednik Milanović
 • Rudolf Perešin – 27 godina od herojske smrti
 • Antikorupcijsko povjerenstvo o planiranim aktivnostima za 2022. godinu
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2022. g.
 • Besplatna osposobljavanja za mlade
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, područna osnovna škola)
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 3
 • KOMferencija: Žene u politici o drugoj strani medalje
 • Svjetski dan slobode medija
 • 71 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 4
 • Javna nabava poštanskih usluga
 • Poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade KZŽ 2022.
 • 04. svibnja – Međunarodni dan vatrogasaca
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5
 • 42 godine od smrti Josipa Broza Tita
 • Dan grada Klanjca
 • 45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 300.000 kuna za program Centra za mlade
 • 6
 • Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2022.
 • 48 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodijeljene potpore poljoprivrednim udrugama
 • 7
 • 60 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poljoprivreda u Zagorju – izazovi trenutka
 • 8
  9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  9
 • Obilježen Dan oslobođenja Zagreba
 • 5. Sajam hrvatskih zaštićenih proizvoda
 • Majčin dan
 • URUČENI UGOVORI: 638.000 kuna za 60 udruga
 • Bez novih pozitivnih osoba
 • Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP ODS Zabok)
 • 10
 • Školski sportski savez KZŽ osigurao lopte za 32 osnovne i 9 srednjih škola
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Kontakt
 • Prijam u službu - vježbenik - matičar u Ispostavi Donja Stubica
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 12
 • Okrugli stol na temu konfliktnih razvoda
 • Sestrinstvo jučer, danas, sutra - Izložba u OB Zabok
 • Održan sastanak Koordinacije
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Promet nije šala, ni opasnost mala
 • Međunarodni dan sestrinstva - okrugli stol glavnih sestara i nova vozila za patronažu
 • 28 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 13
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 15. svibnja - Međunarodni dan obitelji
 • Zagorska vina rame uz rame sa najboljim svjetskim vinima!
 • 29 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U ZABOKU ODRŽAN 18. MALI GASTRO
 • 14
  35 novih osoba pozitivno na koronavirus
  15
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
 • Okrugli stol Konfliktni razvodi: “U središte je važno staviti dijete i njegove potreb
 • 7. sjednica Županijske skupštine
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije /2022.
 • Zagorske tvrtke predvodnici kružnog gospodarstva
 • 17
 • Zagorke i Zagorci odlični na državnom natjecanju strukovnih škola
 • Dan Općine Veliko Trgovišće u znaku sporta i 100. godina rođenja Franje Tuđmana
 • Dan Općine Mače – svečana sjednica i otvorenje vrtića
 • 160 godina školstva u Oroslavju
 • U Stubičkim Toplicama održan 15. Robokup
 • U Konjščini održan 13. Sajam pri Starom gradu
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 18
 • Predstavljanje SŠ Zabok – piknik u prekrasnom ambijentu Dvorca Bračak
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • 19
 • Klub nezavisnih članova Županijske skupštine
 • Savjetovanje - donošenje Akcijskog plana EnU KZŽ za 2022.-2024.
 • Nacionalni dan osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih boles
 • 20 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 20
 • 20. svibnja – SVJETSKI DAN PČELA
 • Natječaj za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda 2022.
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U Loboru postavljena bista prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana
 • 21
  10 novih osoba pozitivno na koronavirus
  22
  23242526272829
  303112345
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika