Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Jednostavna nabava 27.4.2022
Ostalo

Jednostavna nabava: Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

KLASA: 344-01/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-4

Krapina, 27. travnja 2022.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta u nepokretnoj mreži

- poziv na dostavu ponude, upućuje se

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog Poziva, a sukladno Ponudbenom listu, Troškovniku, Listi tehničkih značajki te Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge koji se daju u prilogu i čine sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

1. Podaci o naručitelju

Krapinsko-zagorska županija

Adresa: 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljem

1. Ljiljana Horvat, savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove

 • telefon: 049/329-205,
 • e-mail: ljiljana.horvat@kzz.hr

2. Alen Spiegl, viši stručni suradnik za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove

 • telefon: 049/329-112
 • e-mail: alen.spiegl@kzz.hr

3. Opis i količina i tehničke specifikacije predmeta nabave

Predmet nabave su telekomunikacijske usluge i usluge interneta u nepokretnoj mreži sukladno zahtjevima i količinama izraženima u Troškovniku (Prilog 2), Listi Tehničkih značajki (Prilog 3) te na lokacijama navedenim u Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge (Prilog 4). Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarna nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima Naručitelja.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 198.000,00 kn bez PDV-a.

5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u Pozivu na dostavu ponude.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, Naručitelj će odabrati onu ponudu koje je zaprimljena ranije.

6. Razdoblje, mjesto i način pružanja usluga

Ponuditelj je obvezan pružati usluge iz predmeta nabave u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze.

Mjesta pružanja usluga te način pružanja usluga iz predmeta nabave navedena su u Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge iz Priloga 4 koji čini sastavni dio ovog Pozva na dostavu ponude.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci.

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

Ponuda se izrađuje u pisanom obliku.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da se vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda mora sadržavati:

 • Popunjeni Ponudbeni list (Prilog 1)
 • Popunjeni Troškovnik (Prilog 2)
 • Popunjenu Listu Tehničkih značajki (Prilog 3)

Ponuda može biti dostavljena u izvorniku, u papirnatom obliku, pisana neizbrisivom tintom, uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, tj. dijelova ponude.

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom, kao skenirani izvornik ponude.

8. Način dostavljanja ponude i adresa na koju se ponude dostavljaju

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Magistratska 1, 49 000 Krapina

PONUDA ZA NABAVU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I USLUGE INTERNETA U NEPOKRETNOJ MREŽI

„NE OTVARAJ – NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani original ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

9. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 09. svibnja 2022. godine do 08:00 sati

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Otvaranje ponude će se održati: 09. svibnja 2022. godine u 08:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Otvaranje ponuda nije javno.

10. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama.

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokruženo na dvije decimale) na način kako je to predviđeno u Troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u Ponudbenom listu.

U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrati će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

11. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama (HRK).

12. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstva osiguranja.

Plaćanje će se obavljati na IBAN odabranog ponuditelja u roku od 10 dana od dana zaprimanja e-računa za usluge pružene u prethodnom mjesecu.

Račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Na računu mora biti naznačen naziv, oznaka (KLASA, URBROJ) i datum zaključenja ugovora temeljem kojeg se e-račun ispostavlja.

13. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

14. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

15. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ž U P A N 

Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda
  Prilog 1 - Ponudbeni list
  Prilog 2 - Troškovnik
  Prilog 3 - Lista tehničkih značajki
  Prilog 4 - Popis lokacija i usluga
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 9.5.2022 | Prikazano 368 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
svibanj 2022
poutsrčepesune
252627282930
1
 • Praznik rada
 • 12 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 2
 • Prvomajsko druženje branitelja i njihovih obitelji
 • Akcija čišćenja Sutle
 • Obilježen Svjetski tjedan cijepljenja
 • Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima
 • Ministar Malenica u radnom posjetu Pregradi
 • Dan Grada Zlatara
 • Nacionalni dan hitne medicine
 • U Budinščini na Danu Općine i predsjednik Milanović
 • Rudolf Perešin – 27 godina od herojske smrti
 • Antikorupcijsko povjerenstvo o planiranim aktivnostima za 2022. godinu
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2022. g.
 • Besplatna osposobljavanja za mlade
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, područna osnovna škola)
 • Savjetovanje - donošenje Akcijskog plana EnU KZŽ za 2022.-2024.
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 3
 • KOMferencija: Žene u politici o drugoj strani medalje
 • Svjetski dan slobode medija
 • 71 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 4
 • Javna nabava poštanskih usluga
 • Poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade KZŽ 2022.
 • 04. svibnja – Međunarodni dan vatrogasaca
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5
 • 42 godine od smrti Josipa Broza Tita
 • Dan grada Klanjca
 • 45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 300.000 kuna za program Centra za mlade
 • 6
 • Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2022.
 • 48 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodijeljene potpore poljoprivrednim udrugama
 • 7
 • 60 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poljoprivreda u Zagorju – izazovi trenutka
 • 8
  9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  9
 • Obilježen Dan oslobođenja Zagreba
 • 5. Sajam hrvatskih zaštićenih proizvoda
 • Majčin dan
 • URUČENI UGOVORI: 638.000 kuna za 60 udruga
 • Bez novih pozitivnih osoba
 • Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP ODS Zabok)
 • 10
 • Školski sportski savez KZŽ osigurao lopte za 32 osnovne i 9 srednjih škola
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Kontakt
 • Prijam u službu - vježbenik - matičar u Ispostavi Donja Stubica
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 12
 • Okrugli stol na temu konfliktnih razvoda
 • Sestrinstvo jučer, danas, sutra - Izložba u OB Zabok
 • Održan sastanak Koordinacije
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Promet nije šala, ni opasnost mala
 • Međunarodni dan sestrinstva - okrugli stol glavnih sestara i nova vozila za patronažu
 • 28 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 13
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 15. svibnja - Međunarodni dan obitelji
 • Zagorska vina rame uz rame sa najboljim svjetskim vinima!
 • 29 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U ZABOKU ODRŽAN 18. MALI GASTRO
 • 14
  35 novih osoba pozitivno na koronavirus
  15
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
 • Okrugli stol Konfliktni razvodi: “U središte je važno staviti dijete i njegove potreb
 • 7. sjednica Županijske skupštine
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije /2022.
 • Zagorske tvrtke predvodnici kružnog gospodarstva
 • 17
 • Zagorke i Zagorci odlični na državnom natjecanju strukovnih škola
 • Dan Općine Veliko Trgovišće u znaku sporta i 100. godina rođenja Franje Tuđmana
 • Dan Općine Mače – svečana sjednica i otvorenje vrtića
 • 160 godina školstva u Oroslavju
 • U Stubičkim Toplicama održan 15. Robokup
 • U Konjščini održan 13. Sajam pri Starom gradu
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 18
 • Predstavljanje SŠ Zabok – piknik u prekrasnom ambijentu Dvorca Bračak
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • 19202122
  23242526272829
  303112345
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika