Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2019. g.

Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019.

Odluka o odabranim projektima za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 141 prihvatljive projektne prijave od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan je donio Odluku o projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. Odluku možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 28. siječnja 2019.

Temeljem članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13.,26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.), župan objavljuje

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Krapinsko-zagorska županija u proračunu za 2019. godinu osigurava financijska sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi. Dodjela financijskih sredstva provodi se temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Poziv). Ukupna sredstva u okviru Poziva iznose 885.000,00 kuna te se predviđa sljedeća raspodjela:

 1.  Za projekte iz područja izdavačke djelatnosti - iznos od 135.000,00 kuna,
 2.  Za projekte iz područja manifestacije u kulturi - iznos od 450.000,00 kuna,
 3.  Za projekte iz područja obnove i zaštite spomeničke i nematerijalne baštine - iznos od 300.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uvjete Poziva je 5.000,00 kn, dok je najveći iznos financijskih sredstava 20.000,00 kn.

II.

Poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019. (zadnji dan).
Prijavitelj na Poziv može prijaviti najviše 2 projekta po području, a ukupno najviše njih 4.

Detaljne upute za ispunjavanje formalnih uvjeta i cjelokupni postupak predaje prijave, stručnog vrednovanja prihvatljivih projekata, donošenje odluke o projektima koji su odabrani za financiranje te postupak ugovaranja, propisane su Uputama za prijavitelje, uključujući obavezne priloge, koje su sastavni dio ovog Poziva.

III.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju:

 • Udruge
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Turističke zajednice
 • Samostalni umjetnici
 • Umjetničke organizacije
 • Ustanove u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
 • Ostale fizičke osobe (građani).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

a) udruga

 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje šest mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt, zaključno s danom objave Poziva,
 • udruga ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama, a sukladno uvidu u
  Registar udruga da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpis ugovora o financiranju) u mandatu,
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen: člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", br. 26/15), što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2019. godinu,
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),

b) ostali prijavitelji

 • prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,
 • prijavitelj posjeduje odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga,
 • prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
  iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda koje se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta.

Prijavitelj na Poziv ne može prijaviti projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja se odnosi na financiranje dijelova aktivnosti projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

O nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj dostavlja posebnu izjavu na propisanom obrascu (Obrazac A4), u skladu s Uputama za prijavitelje.

Članice Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije na ovaj Poziv ne prijavljuju  projekte iz svoje osnovne djelatnosti. Za tu vrstu aktivnosti financirat će se sredstvima koje Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje Zajednici amaterskih kulturno­-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Stručno vrednovanje prihvatljivih prijava koje ispunjavaju uvjete Poziva provodi Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske  županije, te donosi konačni prijedlog odabranih projekata za financiranje. Odluku o financiranju odabranih projekata temeljem Poziva donosi župan.

Temeljni i posebni kriteriji koji služe za stručno vrednovanje projekata propisani su Pravilnikom o izboru i utvrđivanju  Programa javnih potreba u kulturi ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 2/16.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-03), te Kriterijima za vrednovanje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za koje se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-04).

V.

Prijavitelj dostavlja kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta u ispisu - papirnatom obliku, potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo) s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja. Izuzetak je životopis voditelja / voditeljice projekta koji se dostavlja vlastoručno potpisan.

Uz to se OBAVEZNO prilaže istovjetni sadržaj u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka (CD-u, USB-u i sl.). Dokumenti u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka trebaju biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Izuzetak je Troškovnik projekta koji se na mediju za pohranu podataka dostavlja ispunjen u formi excel tablice.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu
Magistratska 1
49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:
"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu - NE OTVARATI"

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavanju uvjete Poziva.

Vl.

Sva pitanja vezana uz prijavu projekata koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr najkasnije do 18. veljače 2019. godine.
U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 21. veljače 2019. godine.
Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

U svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja bit će organizirana Informativna radionica vezana uz ovaj Poziv. O terminu i mjestu održavanja Informativne radionice, obavijest o tome biti će objavljena na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, preko poveznice http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019

ŽUPAN
Željko Kolar

 

Informativna radionica

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu će se održati u četvrtak 7. veljače 2019. s početkom u 18:00 sati u Donjoj Stubici, Plava dvorana (iznad Zagrebačke banke), Toplička cesta 10. Sudjelovanje na radionici je moguće uz prethodnu prijavu (ime i prezime, naziv i status prijavitelja) koju je potrebno poslati elektronskom poštom na adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 6. veljače 2019. Pitanja i prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti ispod teksta.


VAŽNO – izmjena dokumentacije Javnog poziva od 1. veljače 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je od 1. veljače 2019. došlo do izmjene dokumentacije u sklopu Javnog poziva. Izmjene su sastavni dio Javnog poziva koji je otvoren do 27. veljače 2019.

Izmjene se odnose na:

 • Upute za prijavitelje,
 • Obrazac A1 – prijava projekta,
 • Obrazac A 2 – izjava prijavitelja.

Promjene su opisane u dokumentu Upute za prijavitelje – izmjena. Molimo prijavitelje da koriste zadnju verziju izmijenjenog Obrasca A1 i Obrasca A2 koji su službeno objavljeni.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Odluka o odabranim projektima za financiranje

Zadnja promjena: 18.2.2021 | Prikazano 10730 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
siječanj 2022
poutsrčepesune
2728293031
1
86 novih osoba pozitivno na koronavirus
2
3 nove osobe pozitivne na koronavirus
3
 • Radovi na obnovi dvorca Stubički Golubovec
 • Izrađen letak o radu stožera civilne zaštite
 • 21 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Radoboj)
 • 4
 • Akti ŽS - 5. sjednica
 • 107 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 5
  189 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
  76 novih osoba pozitivno na koronavirus
  7
  152 nove osobe pozitivne na koronavirus
  8
  253 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
  194 nove osobe pozitivne na koronavirus
  10
 • Pismo župana povodom početka drugog polugodišta
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Natječaj - davanje u zakup poslovnih inkubacijskih prostora PTI
 • 248 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 12
 • Izložba tweetova HGSSS-a
 • 220 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • OBAVIJEST – novosti pri testiranju na COVID-19
 • Predstavljeni turistički rezultati u 2021. godini
 • 13
  409 novih osoba pozitivno na koronavirus
  14
 • Savjetovanje - donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači
 • Radni sastanak oko obnove od potresa: Nitko nije zadovoljan do sada učinjenim
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste KZŽ)
 • Obavijest o ishodu Natječaja za prijem u službu vježbenika u zdravstvu
 • Isticanje kandidatura za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ELCON d.o.o.)
 • 1,15 mil. kn. za Vatrogasnu zajednicu KZŽ
 • 225 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 15
  236 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
  258 novih osoba pozitivno na koronavirus
  17
 • Završna konferencija projekta „Naš trenutak“
 • 45 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Želimo i dalje biti predvodnici energetske transformacije u RH!
 • U Krapinsko-zagorskoj županiji 8,99% manje stanovnika u odnosu na 2011.
 • 18
  503 nove osobe pozitivne na koronavirus
  19
 • Odluka o donošenju programa KZŽ za razdoblje 2022.-2025.
 • 158.000 kuna za rad HGSS-a
 • 609 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Godišnji plan natječaja i javnih poziva za 2022. - civilno društvo
 • 20
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/10
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/9
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/8
 • 576 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 212223
  24252627282930
  31123456
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika