Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 23.1.2020
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kulturaUpisi u osnovne i srednje škole

Upisi u prvi razred osnovne škole

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. na području Krapinsko-zagorske županije upisuju se djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2019./2020. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

KLASA: 602-02/20-01/53
URBROJ: 2140/01-10-20-1
Krapina, 21. siječnja  2020 .

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14) donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.
na području Krapinsko-zagorske županije

I.

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. na području Krapinsko-zagorske županije upisuju se djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2019./2020. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Iznimno, u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 01. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine,  a koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2020. godine.

U prvi razred djeca se upisuju prema adresi  prebivališta odnosno prijavljenog boravišta  na upisnom području škole sukladno mreži školskih ustanova.

II.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije utvrđuje popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 01. ožujka 2020. godine. Ako se dijete ne nalazi na popisu djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole, a školski je obveznik, roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je izvršiti prijavu za upis u prvi razred u osnovnoj školi kojoj pripada prema upisnom području na temelju prebivališta odnosno prijavljenog boravišta.

III.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije   sukladno članku 5. stavku 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14) obavijestit će roditelje/skrbnike/staratelje djece školskih obveznika putem medija i na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece.

Ako dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj odnosno skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2020. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

IV.

Pozive za obvezne preglede djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole sa mjestom, vremenom i rasporedom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, pripremit će škole u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Školskom medicinom i dostaviti ih roditeljima odnosno starateljima školskih obveznika.

 

V.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje utvrđuje stručno povjerenstvo škole, a koje čine: nadležni liječnik škole – specijalist školske medicine i stručni suradnici zaposleni u školi: pedagog i/ili psiholog i/ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila i/ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog, učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskog jezika.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a iznimno se može obaviti i u osnovnoj školi u koju se dijete treba upisati. Ostali članovi stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području i to u razdoblju od 31. ožujka 2020. godine do 15. lipnja 2020. godine.

Iznimno, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

Pri pregledu odnosno razgovoru s djetetom svaki član stručnog povjerenstva škole dužan je poštivati prava i interese djeteta te postupati u skladu s etičkim kodeksom svoje struke, prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, drugim međunarodnim dokumentima i propisima Republike Hrvatske.

Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem. Roditelj ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana stručnog povjerenstva škole.  

VI.

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik roditelj odnosno skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2020. godine podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis.

Zahtjev za prijevremeni upis podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije, odnosno mjesno nadležnoj ispostavi. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj odnosno skrbnik dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Za dijete koje Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije  uvrsti na popis djece za osnovnu školi obvezno se provodi psihološko testiranje u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području. Prijevremeni upis odobriti će se djetetu na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja stručnog povjerenstva škole.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije  donosi rješenje o prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete. Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, roditelj odnosno skrbnik upisuje dijete u školu prema upisnom području i istim uvjetima kao i školski obveznici.

VII.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, stručno povjerenstvo škole može predložiti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije odgodu upisa u prvi razred osnovne škole sukladno članku 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članku 9. Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14).

Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja, a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program predškole.

Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu donosi Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije. 

VIII.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće, a koji je u skladu sa posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja za samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u I. razred osnovne škole. Uz zahtjev roditelj je dužan Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije dostaviti medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije donosi rješenje o privremenom oslobađanju djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne školske godine ili dulje na temelju prijedloga stručnog povjerenstva Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije.

IX.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta koji želi da njegovo dijete polazi osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području dužan je, nakon utvrđenog psihofizičkog stanja djeteta prema utvrđenom rasporedu, podnijeti zahtjev za upis školi u koju želi upisati dijetete.

Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:

 • ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenim planom upisa u osnovnoj školi u koju se upisuje,
 • ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 • ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Osnovne škole dužne su Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije dostaviti popis školskih obveznika koji su upisani u njihovu školu, izvan upisnog područja škole.

U slučaju da se dijete upiše u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije dužan je o upisu učenika obavijestiti osnovnu školu u koju se učenik trebao upisati prema upisnom području.

X.

Osnovne škole dužne su odmah nakon izvršenog upisa djece u prvi razred osnovne škole izvijestiti  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije o broju upisane djece.

XI.

Sastavni dio plana upisa je popis osnovnih škola s upisnim područjima.

XII.

Plan upisa objavit će se na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof

Prilozi:

  Plan upisa u prvi razred osnovne škole
  Upisna područja osnovnih škola
  Zahtjev za prijevremeni upis
  Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa
  Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred
  Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece - obavijest roditeljima

Zadnja promjena: 17.2.2020 | Prikazano 2056 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
srpanj 2020
poutsrčepesune
2930
1
 • Nacionalna kampanja „Sofija“
 • Predavanje o eko - aktivizmu i održivom razvoju
 • Krapinsko – zagorskoj županiji i ove godine PETICA za transparentnost proračuna!
 • Kreće 1,3 milijuna kuna vrijedna sanacija klizišta u Donjoj Selnici
 • 2
  U tijeku Javni poziv za proglašenje volontera godine
  3
 • U Maču počela gradnja dječjeg vrtića
 • Obilježavanje dana vezanih za prevenciju ovisnosti - "Igrajmo se, živimo zdravije"
 • Baltazar 4 i uspješan završetak šk. god. 19/20. - retrospektiva završnih događanja
 • KZŽ na jesen dobiva sigurnu kuću
 • Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" 2020/2021
 • Županija sufinancira troškove nabave radnih bilježnica za sve OŠ za šk.god 2020/21
 • Zaključak o odobravanju jednokratne nagrade učenicima - maturantima srednjih škola
 • U Svetom Križu Začretju radovi na vrtiću u punom jeku
 • Nagrađeni najbolji učenici ŠUDIGO-a; 2.000 kn za prosjek 5,0 kroz čitavo školovanje
 • 4
  NAKON 4 DANA JOŠ JEDNA OSOBA ZARAŽENA KORONAVIRUSOM
  5
  6
 • Roko Knezić ponovno osvojio Kup Hrvatske u bowlingu
 • Nagrađene „superodlikašice“ Srednje škole Oroslavje
 • 7
 • Održana sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
 • PRIOPĆENJE – STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KZŽ 07/07/20
 • Završnica 19. Aquae Vivae sportskih igara učenika
 • 8
 • PRIOPĆENJE – STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KZŽ 08/07/20
 • 22. sjednica Županijske skupštine
 • 9
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu - Bijeli Zdenci
 • Parlamentarni izbori 2020
 • PRIOPĆENJE – STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KZŽ 09/07/20
 • Župan podržao akciju darivanja krvi GDCK Krapina
 • 10
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca
 • PRIOPĆENJE – STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KZŽ 10/07/20
 • 11
 • Proslavljen Dan Općine Marija Bistrica
 • TABOR FILM FESTIVAL JE PUNOLJETAN!
 • 12
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  3456789
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended