1.12.2017
Ostalo

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

 Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na javnu nabavu i EU fondove:

  • poslove pripreme i provođenja i izvještavanja o postupcima javne nabave u skladu s posebnim propisima,
  • poslove pripreme i praćenja izvršenja plana nabave,
  • poslove pripreme, provođenja i izvještavanja o postupcima davanja koncesija i javno-privatnih partnerstva,
  • poslove praćenja natječaja i poziva za prijavu projekata za financiranje iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te poslove obavještavanja zainteresiranih dionika o istima,
  • poslove sudjelovanja i koordinacije u pripremi, provođenja i izvještavanja o provođenju projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova,
  • poslove suradnje s regionalnim koordinatorom, jedinicama lokalne samouprave, pravnim osobama kojih je županija osnivač ili vlasnik i ostalim upravnim odjelima
  • vezane za poslove pripreme, provođenja i izvještavanja o provođenju projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova,
  • poslove europskih integracija, informiranja i edukacije građana, civilnog i javnog sektora te gospodarstva o procesima europskih integracija,
  • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ii župana.

Kontakt:


Zadnja promjena: 13.3.2019 | Prikazano 4697 puta