Savjetovanje

Javno savjetovanje - Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Javno savjetovanje je otvoreno do 16. studenog 2020. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL

ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-01/20-01/01

URBROJ: 2140/01-11-20-5

Krapina, 16. listopada 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Obveza izrade Plana djelovanja civilne zaštite proizlazi iz odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.), a izrađuje se sukladno odredbama Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.). Plan djelovanja civilne zaštite donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata Plan djelovanja civilne zaštite sastoji se od općeg i posebnih dijelova kojima se razrađuje operativno djelovanje sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 16. studenog 2020. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije koji će se uputiti na donošenje Županijskoj skupštini.

P R O Č E LN I C A

Petra Vrančić Lež

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Plan djelovanja Civilne zaštite KZŽ
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Zadnja promjena: 16.10.2020 | Prikazano 523 puta

Najnovije iz područja