Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Vladimir Čuček)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000301

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 11.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADIMIR ČUČEK, HR-49231 Lupinjak, LUPINJAK 49/2

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

- uporabu građevine stambene namjene, 2. skupine - dvije stambene jedinice

na novoformiranoj građevnoj čestici 164/4 k.o. Lupinjak (Lupinjak, LUPINJAK 49/2).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20, tel. 049/377 211,

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 11.11.2019 | Prikazano 1000 puta