Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ružica Labus)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000277

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 14.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

RUŽICA LABUS, HR-10000 ZAGREB, OGRIZOVIĆEVA 22/A

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

- zahvat u prostoru stambene namjene, 3.b skupine - jedna stambena jedinica

- zahvat u prostoru poljoprivredne namjene, 3.b skupine - spremište

- zahvat u prostoru stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine – spremište

- na novoformiranoj građevnoj čestici 309/1, sasstoji se od 309/1, 286/1, 309/2, 304 k.o. Cigrovec (Pregrada, Cigrovec 196),

- na novoformiranoj čestici 308, sasstoji se od 308, 312/1, 312/12, 304, 307 k.o. Cigrovec (Pregrada, Cigrovec 196).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 14.10.2019 | Prikazano 1236 puta