Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Josip Poljak)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000086

URBROJ: 2140/01-08-20-0004

Krapina, 17.04.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta,

Josip Poljak, HR-51511 Njivice, Primorska cesta 28

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu poljoprivredne namjene - spremište alata i poljoprivrednih strojeva, 3.b skupine,

– građevinu poljoprivredne namjene - spremište alata, poljoprivrednih strojeva i plodina, 3.b skupine ,

– građevinu poljoprivredne namjene - spremište plodina, 3.b skupine ,

– građevinu poljoprivredne namjene - staja, 3.b skupine i

– pomoćnu građevinu - spremište

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 3195/5 k.o. Radoboj (koja će se formirati od dijelova kat.čest.broj 3195/1, 3195/2 i 3172/1 k.o. Radoboj (Bregi Radobojski).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tatjana Horvat, građ.teh.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 17.4.2020 | Prikazano 1473 puta

Najnovije iz područja