Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladiProstorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (ETI INŽENJERING d.o.o.)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.04.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br.12.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000004
URBROJ: 2140/01-08-5-20-0006
Zabok, 03.04.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ETI INŽENJERING d.o.o.
HR-49210 Zabok, Tisanić jarek 63

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine - rekonstrukcija - dogradnja bivše bolnice u dom za starije i nemoćne osobe na novoformiranoj građevnoj čestici 6322/1 k.o. Zabok (Zabok).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.04.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br.12.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.


Zadnja promjena: 3.4.2020 | Prikazano 1051 puta

Najnovije iz područja