7.5.2018
Poljoprivreda i šumarstvo

Natječaj za potporu za povećanje stočarske proizvodnje u 2018. g.

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje broja stoke na području Krapinsko-zagorske županije s ciljem povećanja broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/18-01/68
URBROJ:2140/01-02-18-02
Krapina, 7. svibanj 2018.

Na temelju članka 34., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 1/18), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,26/13 i 13/18) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ
za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje broja stoke na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 1/18) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352/9, 24.12.2013.).

2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

a) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji,
b) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
c) Korisnik mora nabaviti minimalno četiri (4) grla od kojih jedno grlo može  biti  rasplodni bik,
d) Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na jedno (1) grlo,
e) Korisnik mora kupiti junice minimalne starosti 12 mjeseci,
f) Korisnik mora nabaviti pasminu stoke rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca   mesnih pasmina goveda koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine te ih je dužan držati na otvorenom i osigurati adekvatne uvjete koji su potrebni za takvu vrstu uzgoja,
g) Korisnik mora kupiti grla koja su propisno označena odnosno markirana te se vode u JRDŽ,
h) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine,
i) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
j) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/17 i 18/17) i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/17 i 18/17).

4. Prihvatljive aktivnosti su:

Kupnja stada, nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

5. Iznos i udio potpore

Visina potpore po korisniku iznosi do 50.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Visina potpore po grlu iznosi maksimalno do 10.000,00 kuna po grlu.

Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

6. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za
Natječaj
za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije
-NE OTVARATI-

7. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.
8. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 6. lipnja 2018. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

ŽUPAN
Željko Kolar

Prilozi:

  Tekst natječaja
  Zahtjev za potporu
  Popis dokumentacije
  Kriteriji bodovanja
  Izjava podnositelja
  Izjava o korištenim de minimis potporama
  Zahtjev za promjenu
  Izvješće o utrošku sredstava
  Popis priloženih dokumenata
  Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje
  Lista korisnika sredstava

Zadnja promjena: 8.5.2018 | Prikazano 4010 puta