Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Radoboj, rekonstrukcija NC-KŠ-Brod-D35)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.02.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000019
URBROJ: 2140/01-08-20-0004
Krapina, 30.01.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA RADOBOJ
HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste  NC-KŠ-Brod-D35 na području općine Radoboj na građevnoj čestici k.č. 2372/14, 3618, 3621/3, 3621/1, 2372/15, 1458/4, 1551/1, 1560, 1559/7, 1559/6, 1559/3, 1504/2, 1505, 1554, 1510/6, 1509, 1508/2, 1510/3, 1491/2, 1493/2, 1491/1, 1496/2, 1497/6, 2336/4, 2332/2, 2332/1, 2336/2, 2336/1, 2334/4, 2338/2, 2334/1, 2330/1, 2330/2, 2323/2, 2326/2, 2325/1, 2325/2, 2324/2, 2315/9, 2315/7, 2315/6, 2320/5, 2320/6, 2318/4, 2308/1, 2320/7, 2320/1, 2307/3, 2307/5, 2302/5, 3621/4, 3693/2, 3638/1, 2338/1, 2326/1 k.o. Šemnica (Radoboj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.02.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.


Zadnja promjena: 30.1.2020 | Prikazano 1032 puta

Najnovije iz područja