Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Mirko Tušek

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene - natkrivanje terase u Radoboju.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000095

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004

Krapina, 10.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRKO TUŠEK, HR-49232 RADOBOJ, JAZVINE 51

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine - natkrivanje terase,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.broj 380/1 k.o. Radoboj (Radoboj, Jazvine 51).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 10.4.2019 | Prikazano 832 puta