Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Martina Gospočić

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, spremišta i nadstrešnice za parkiranje vozila te potpornih zidova.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000338

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0009

Donja Stubica, 23.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARTINA GOSPOČIĆ, HR-49244 STRMEC STUBIČKI, STRMEC STUBIČKI 311

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - spremište i nadstrešnica za parkiranje vozila

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - potporni zidovi

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 562/1 (formira se od dijela k.č.br. 562/1 i 562/2) k.o. Strmec Stubički (Stubičke Toplice, Strmec Stubički bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 23.1.2019 | Prikazano 741 puta