Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

Rješenje za namjeravani zahvat Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje nalazi se u prilogu ispod teksta.

Izvješće o javnoj raspravi, te popratna Dokumentacija nalazi se u prilogu ispod teksta.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu nalazi se u prilogu ispod teksta.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/35

URBROJ: 2140/01-08-20-14

Krapina, 28. srpnja 2020.

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Odluke (KLASA: UP/I-351-01/19-01/35, URBROJ: 2140/01-08-20-13 od 21.07.2020. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave

u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“

I.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu (dalje u tekstu: Studija), koju je za nositelja zahvata Općinu Radoboj u srpnju 2020. godine izradio ovlaštenik Geonatura d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

III.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj radnim danom od 7 do 15 sati. Studija će za vrijeme trajanja javne rasprave biti objavljena i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 02. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici nositelja zahvata Općine Radoboj i ovlaštenika koji je izradio Studiju, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisivati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, mogu dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina u pisanom obliku ili e-poštom na adresu: okolis@kzz.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest objavljuje se u područnom tisku „Zagorski list“, na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) te oglasnim pločama Krapinsko-zagorske županije i Općine Radoboj, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilozi:

  Obavijest o provođenju javne rasprave
  Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
  Izvješće o javnoj raspravi
  Dokumentacija
  Rješenje

Zadnja promjena: 16.9.2020 | Prikazano 1381 puta

Najnovije iz područja