Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 16.9.2020
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladiNatječaji ostalih institucija

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana - Zakup poslovnog prostora

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana daje u zakup poslovne prostore za obavljanje djelatnosti: prodaja tiskovina i za djelatnost ljekarne ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 2900/3-20
Zabok, 08.09.20.godine

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u daljnjem tekstu: Odluka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 5/20), Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana ur.br.: Ur.br.: 01- 2889/3-20, od 13.08.2013.godine, te Zaključka Župana, Klasa: 500-01/20- 01/99, ur.br.:2140/01-02-20-2, od 01.09.2020. godine, raspisuje se

JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Bračak 8, Zabok (u daljnjem tekstu: Bolnica)

Podaci o poslovnom prostoru  - površina i namjena

1. za djelatnost prodaje tiskovina

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju Glavne građevine Bolnice, Bračak 8, Zabok, površine:  15,2 m².

Zakupac poslovnog prostora ima pravo koristiti zajedničke prostorije: WC muški 8,1 m, WC ženski 7,8 m2, WC invalidi 4,3 m2; ukupno 20,2 m2

2. za djelatnost ljekarne  ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju glavne građevine Bolnice, Bračak 8, Zabok, površine 76,4 m².

Zakupac poslovnog prostora ima pravo koristiti zajedničke prostorije: WC muški 8,1 m, WC ženski 7,8 m2, WC invalidi 4,3 m2; ukupno 20,2 m2

Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 10,00 sati, uz prethodnu najavu Ovčarić Vladimiru, dipl.ing.stroj.broj mob: 091 629 00 02.

Početni iznos zakupnine

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:

1. Prodaja tiskovina - 190,00 kuna za 1 m² poslovnog prostora i 38,00 kuna za zajedničke prostorije, sve uvećano za PDV (15,2 m² x 190,00 kuna)2.888,00 kuna +(20,2 m²x 38,00 kuna) 767,6 kuna

Za djelatnost prodaje tiskovina dodatno se naplaćuje naknada za korištenje zajedničkih uređaja i za obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, te za režije (uz izuzetak električne energije) u visini od 450,00 kuna, uvećano za PDV.

Potrošnja električne energije se naplaćuje prema očitanju (kontrolnog) brojila.

2. Ljekarne ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima - 85,00 kuna za 1 m² poslovnog prostora i 38,00 kuna  za zajedničke prostorije, sve uvećano za PDV (76,4 m ² x 85,00 kuna) 6.494,00 kuna +(20,2 m²x 38,00 kuna) 767,6 kuna

Za djelatnost ljekarne dodatno se naplaćuje naknada za korištenje zajedničkih uređaja i za obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, te za režije (uz izuzetak električne energije) u visini od 1.000,00 kuna, uvećano za PDV.

Potrošnja električne energije se naplaćuje prema očitanju (kontrolnog) brojila.

Vrijeme na koje se zasniva zakup

Zakup se zasniva na 5 (pet) godina.

Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu

Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno  Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članku 6, stavak 11, uvažavajući odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17).

Plaćanje jamčevine za ozbiljnost ponude

Ponuditelji su u obvezi uplatiti na račun Bolnice, jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, te dokaz o uplati treba priložiti ponudi, a ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini, neće se razmatrati.

Način i rok podnošenja ponuda

Pismene ponude za natječaj, sa svim traženim dokumentima i podacima, dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu (lokalni tjednik).

Ponude se dostavljaju neposredno na urudžbeni zapisnik Bolnice, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 h ili preporučeno, u zatvorenoj omotnici  s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora– prodaja tiskovina/ili ljekarna-specijalizirana prodavaonica za promet na malo medicinskim proizvodima, ne otvaraj».

Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora

Kao jamstvo za dobro ispunjenje ugovora  najpovoljniji ponuditelj je dužan prilikom potpisa ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos tromjesečne zakupnine.

Sadržaj Ponude

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda mora sadržavati:

a) podatke o ponuditelju: ime, prezime i adresu fizičke osobe,  naziv  i adresu tvrtke za pravne osobe, te punomoć za zastupanje ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno biti nazočan otvaranju ponuda,

b) naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi,

c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama po 1 m² i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor.

Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti dokazi o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti vezano za zakup prostora za koji se natječe, ne stariji od 6 mjeseci, izvornik ili ovjerena preslika,

b) izjavu odgovorne osobe ponuditelja za sebe i za pravnu osobu, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika,

c) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

d) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2, odnosno SOL-2 ili sl.) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, izvornik ili ovjerena preslika, te da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci,

f) dokaze o pravu prvenstva sukladno  članku 6, stavak 11 Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, uvažavajući članak 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata, 

g) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine:

- za djelatnost prodaje tiskovina: 2.888,00 kuna x3 (15,2 m² x 190,00 kunax3)

- za djelatnost ljekarne  ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima 6.494,00 kuna x 3 (76,4 m ² x 85,00 kunax3)

h) Izjavu ponuditelja da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti ljekarne sukladno Zakonu o ljekarništvu i/ili Izjavu ponuditelja da ispunjava sve uvjete za promet na malo medicinskim proizvodima sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima.

Razlozi zbog kojih se ponude ne mogu razmatrati

Ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini i ponuda ponuditelja koji na dan objave javnog natječaja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema zakupodavcu (osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja), nije moguće uzeti u razmatranje.

Kriterij odabira

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda je u „Sivoj dvorani“ Bolnice prvi radni dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda, u 12,00 sati, odnosno po isteku 8 dana od dana objave u Zagorskom listu.

Javno otvaranje ponuda je na dan 24.09.2020. godine.

Sklapanje Ugovora o zakupu

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora pod uvjetima i na način određen Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odlukom.

Podzakup

Zakupnik može zakupljeni prostor dati u podzakup, ali samo ako se time ne nanosi šteta Bolnici, te samim time Bolnica mora dati prethodnu suglasnost za davanje prostora u podzakup. Zakupnik mora jamčiti da će podzakupnik koristiti prostor prema ugovoru o zakupu.

Objava natječaja

Natječaj se objavljuje  na web stranici Krapinsko-zagorske županije i Bolnice, te u Zagorskom listu kao lokalnom tjedniku, a obavijest o objavi natječaja će se uputiti u Večernji list.

Kao dan objave natječaja, smatra se dan njegove objave u Zagorskom listu.

Poništenje natječaja

Ovaj natječaj se može poništiti u svako doba, bez navođenja razloga.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA


Zadnja promjena: 16.9.2020 | Prikazano 353 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
rujan 2020
poutsrčepesune
31
1
 • Župan Kolar na konferenciji „Oporavak lokalnih proračuna i komunalnih investicija“
 • Domovi socijalne skrbi
 • Obiteljski domovi
 • Na području KZŽ 2 nove zaražene osobe koronavirusom
 • 2
 • Treća dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu
 • 300 TISUĆA KUNA ZA SANACIJU SAKRALNIH OBJEKATA
 • Županov osvrt na konačni prijedlog Zakona o obnovi
 • 3
 • U KZŽ 3 novozaražene osobe (02.09.2020.)
 • Uvid u registre
 • Obrasci
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • Državne matice
 • Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 2331/8, Veleškovec)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 2331/15, Veleškovec)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 2331/24, Veleškovec)
 • SVE JE SPREMNO ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE
 • 4
 • Savjetovanje - sanacija sportske dvorane OŠ "Lijepa Naša" Tuhelj
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2019. godinu
 • Odluka o dodjeli Županijskog priznanja - VOLONTERI - za 2019. godinu
 • Na području KZŽ 2 nove osobe zaražene koronavirusom
 • 6 novozaraženih osoba s područja KZŽ
 • Modeli organizacije nastave u školama
 • 5
  Na području KZŽ 7 novozaraženih
  6
 • Na području KZŽ 2 novozaražene osobe (06.09.2020.)
 • OŠ Lobor prelazi na online nastavu
 • OTVOREN 55. TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE
 • 7
 • Nacionalni Stožer potvrdio prijedlog Stožera civilne zaštite KZŽ
 • POČETAK ŠKOLSKE GODINE
 • 150 TISUĆA KUNA ZA BRANITELJSKE UDRUGE
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Darko Vidović)
 • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika SŠ za 2020/2021
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 3098, Veleškovec)
 • Prvi dan nove školske godine
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 2288, Veleškovec)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 3845, Veleškovec)
 • Županovo pismo povodom početka nove šk. god.
 • Održan još jedan znanstveni skup Kajakvski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća
 • Na području KZŽ 4 novozaražene osobe
 • 8
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 3089, Veleškovec)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 3089, Veleškovec)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krunosla Zanoški)
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Trgocentar, Belečki Martin)
 • Priopćenje - župan Kolar o početku nove šk. god. i podjele zaštitnih maski
 • 60 godina Zagorskog vodovoda
 • Na području KZŽ 5 novozaraženih osoba
 • 9
 • Recital dječjeg kajkavskog stvaralaštva
 • Upravni odjel za financije i proračun
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Županija ulaže 1,21 mil. kn u OŠ Mače i Zlatar
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske ceste d.o.o., 2760/5, Zlatar)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske ceste d.o.o., 2759/2, Zlatar)
 • Konferencija za novinare i sastanak sa lokalnim stožerima civilne zaštite
 • Održana 6. sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
 • NAJAVA: Dani otvorenih vrata udruga
 • Na području KZŽ 1 novooboljela osoba
 • 10
 • Recital kajkavske poezije Krapina 2020.
 • 28. ZAGORSKI GOSPODARSKI ZBOR
 • 35. Mali Kaj
 • 11
 • Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta
 • 317.000 kuna za Javne potrebe u kulturi
 • 12
  13
  U KZŽ 5 novozaraženih, OŠ Đurmanec prelazi na online nastavu
  14
  15
 • Obavijest o preseljenju Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam....
 • Proglašeni najbolji volonteri u 2019. godini
 • Dan Općine i Župe Sveti Križ Začretje
 • Održani 23. Susreti za Rudija
 • Održan 55. Festival kajkavskih popevki
 • Na području KZŽ 3 novobooljele osobe
 • Na području KZŽ 3 novooboljele osobe
 • Lepoglavska spojnica – šansa za gospodarstvo sjevera Hrvatske
 • 16
 • Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana - Zakup poslovnog prostora
 • Sanacija sportske dvorane OŠ Lijepa naša Tuhelj
 • Ispostave
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 1364/3, Mokrice)
 • Javni poziv - "HBOR - subvencija kredita"
 • Izvješće o javnoj raspravi - nerazvrstana cesta Radoboj - Strahinje
 • Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
 • Rješenje - održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
 • 17
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • Na području KZŽ 5 novooboljelih osoba
 • Na području KZŽ 8 novooboljelih osoba
 • Na području KZŽ 5 novooboljelih
 • Na području KZŽ 5 novozaraženih osoba
 • Na području KZŽ 4 novozaražene osobe
 • Na području 7 novooboljelih osoba
 • U Krapinsko-zagorskoj županiji bez novooboljelih
 • Nema novozaraženih osoba
 • U Krapinskim Toplicama otvoren i Kabinet za ranu intervenciju
 • 18
 • Zagorje ima najbolji OPG u Hrvatskoj
 • U protekla 24 sata 9 novobooljelih, ukupno 67 aktivnih slučajeva zaraze
 • Video razglednica za Vinkovačke jeseni
 • 19
 • U Zlataru počeli 51. Dani kajkavske riječi
 • U KZŽ 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Župan Kolar na sastanku sa Vladom RH
 • U Zelenjaku otvorena edukativna staza Veze prirode
 • 100% ZAGORSKO i 11 put u Zagrebu
 • 20
  U KZŽ 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  21
 • U Zlataru održan Festival dječje kajkavske popevke
 • Počelo Branje grojzdja
 • U KZŽ 9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Medijski natpisi o podjeli maski - PRIOPĆENJE
 • 22
 • Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
 • Konferencija za medije Županijskog stožera civilne zaštite
 • 23
 • Najavljen 13. GFUK
 • Najuspješniji EU projekti – glasajte za Newlight
 • Registar sportskih djelatnosti
 • Odobrena humanitarna akcija "Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu"
 • U KZŽ 15 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" 2020/2021
 • Znanstveni piknik ove godine i online!
 • 24
 • Podravska naiva u Pregradi
 • Natječaj "Kreditom do uspjeha 2014" - Mjera 1 "Kreditom do konkurentnosti"
 • U KZŽ 5 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 25
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, 1364/3, Mokrice)
 • Zaključak - privremeni zastupnici (Aglomeracija Zabok, k.o. Mače)
 • Baltazar - četvrta dopuna Javnog poziva
 • Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 2020./2021.
 • U KZŽ 14 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Priopćenje Stožera civilne zaštite KZŽ - NADOPUNA
 • Nove epidemiološke mjere za KZŽ
 • 26
 • U Hrašćini otvorena nova sportska dvorana
 • U KZŽ 8 novih osoba pozitivnih na koronavirus, 1 osoba preminula
 • Otvoren Znanstveni piknik, posjetite Youtube kanal
 • Na 50. Branju grojzdja i predsjednik Milanović
 • 27
  U KZŽ 9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  2829301234
  567891011
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended