Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 28.7.2020
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - šumska cesta “Jakopići-Črne Mlake”

Planirani zahvat „Izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste “Jakopići-Črne Mlake” na području Grada Zlatara i Općine Lobor”, nositelja zahvata Grad Zlatar, na području k.o. Purga i k.o. Oštrc, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/14

URBROJ: 2140/01-08-20-9

Krapina, 28. srpnja 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Grad Zlatar, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje i rekonstrukcije šumske ceste “Jakopići-Črne Mlake” na području Grada Zlatara i Općine Lobor, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste “Jakopići-Črne Mlake” na području Grada Zlatara i Općine Lobor”, nositelja zahvata Grad Zlatar, na području k.o. Purga i k.o. Oštrc, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Upravni odjel) zaprimio je zahtjev nositelja zahvata Grad Zlatar (dalje u tekstu: stranka), za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje i rekonstrukcije šumske ceste “Jakopići-Črne Mlake” na području Grada Zlatara i Općine Lobor na području k.o. Purga i k.o. Oštrc.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Upravni odjel je 10. srpnja 2019. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/19-01/14, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2). Naime, da bi se mogla procijeniti značajnost utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže POVS „HR2000371 Vršni dio Ivančice“ Ministarstvo je pismenom od 25.09.2019. godine (KLASA: 612-07/19-38/123, URBROJ: 517-19-2) tražilo nadopunu dokumentacije.

Na temelju pismena Ministarstva, Upravni odjel je dopisom KLASA: UP/I-351-01/19-01/14, URBROJ: 2140/01-08/1-19-4 od 01.10.2019. godine pozvao stanku da izvrši potrebnu dopunu dokumentacije i istu dostavi u roku od 30 dana. Stranka je pismeno primila dana 02.10.2019. godine o čemu svjedoči dostavnica, a dana 22.11.2019. godine elektronskom poštom Upravnom odjelu dostavila je zamolbu za produženje roka za dostavu tražene dokumentacije.

Dana 29.06.2020. godine Upravni odjel je od stranke zaprimio izmijenjeni Elaborat otvaranja šumskog područja šumskim prometnicama, Izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste „Jakopići-Črne mlake“, izrađivača Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, lipanj 2020. godine te je u nastavku postupka dopisom KLASA: UP/I-351-01/19-01/14, URBROJ: 2140/01-08-20-7 od 30.06.2020. godine od Ministarstva ponovno tražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Upravni odjel je dana 27.07.2020. godine zaprimio traženo mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-38/123, URBROJ: 517-20-4 od 22.07.2020.) u kojem se navodi da uz izmjenu idejnog rješenja na način da se radovi uklanjanja vegetacije vrše u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i/ili od 15. rujna do 1. studenog te da se stabla nakona sječe ostavljaju 24 sata na mjestu prije uklanjanja, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Na trasi šumske ceste “Jakopići-Črne Mlake” koja se nalazi na obroncima Ivančice na k.č. 3065, 2335/3 i 2335/11 k.o. Purga te k.č. 2653, 2773, 2620/1, 2660/1, 2660/2, 2660/3, 2661/34, 2661/36 k.o. Oštrc, predviđena je izgradnja i rekonstrukcija šumskih cesta u dužini od 6,13 kilometara, od čega je prva trasa izgradnja u dužini od 3,13 km, a druga rekonstrukcija postojećeg šumskog puta u dužini od 3,01 km. Na prvoj dionici trase duljine 3134 m planira se izgradnja šumske ceste te će se u tu svrhu uklanjati šumska vegetacija širine 6 do 8 m, osim u duljini od prvih 450 m, gdje trasa prolazi postojećom traktorskom vlakom. Na prvoj trasi planira se izgradnja dvije T-okretaljke, svaka površine otprilike 100 m². Prva okretaljka planirana je na 1964-om metru, na postojećem šumskom putu, čime će se spriječiti dodatno oduzimanje šumskog zemljišta i nepotrebna sječa šumske vegetacije. Druga je planirana na 3130-om metru na raskrižju s postojećim šumskim putom, radi maksimalnog iskorištavanja postojeće šumske prometnice. Na prvoj dionici trase planirano je sedam mimoilaznica, svaka površine otprilike 50 m². Drugi dio trase, na potezu Majer-Črne Mlake, predviđen je za rekontrukciju postojećeg šumskog puta te će se trasa duljine 3026 m širiti za 3-4 m u odnosu na postojeću širinu prometnice. Na drugoj dionici trase planirana je izgradnja jedne T-okretaljke okvirne površine 100 m², na raskrižju s postojećim traktorskim putom te šest mimoilaznica, svaka površine otprilike 50 m². Ukupna širina planuma za obje trase iznosit će 4,5 m te će ukupna površina novo izgrađene ceste zauzeti otprilike 3 ha. Budući da se radi o području bogatom oborinama, planirana je odvodnja trapeznim odvodnim jarcima sa strane zasjeka.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000371 Vršni dio Ivančice. Duljina planiranog zahvata unutar područja ekološke mreže iznosi oko 5150 m.

Prema bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na području planiranog zahvata rasprostranjeni su ciljani stanišni tipovi 8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom, 91K0 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) i 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) navedenog POVS. Sukladno dostavljenoj dokumetaciji, planirana cesta prolazi kroz ciljani stanišni tip 91L0 u duljini od otprilike 1210 m te će provedbom zahvata doći do gubitka otprilike 0,85 ha navedenog ciljanog stanišnog tipa. S obzirom na njegovu ukupnu površinu unutar navedenog područja ekološke mreže (odprilke 327 ha), a uključujući i dosadašnje gubitke ranije odobrenim zahvatima, doći će do prihvatljivog ukupnog gubitka od otpilike 0,32% ciljanog stanišnog tipa 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion). Nadalje, planirana cesta prolazi kroz ciljani stanišni tip 91K0 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) u duljini od otprilke 2430 m te će predmetnim zahvatom doći do gubitka otprilike 1,25 ha ovog ciljanog stanišnog tipa. S obzirom na njegovu ukupnu površinu unutar navedenog područja ekološke mreže (otprilike 2158 ha), radi se o gubitku koji nije značajan (0,06%). Također, iako se predmetni zahvat nalazi na području rasprostranjenosti ciljanog stanišnog tipa 8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom, koji je na ovom POVS rasprostranjen mjestimično u zoni od 5832 ha, s obzirom na značajke zahvata i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, neće doći do gubitka navedenog ciljanog stanišnog tipa. S obzirom na sve navedeno, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

POVS HR2000371 Vršni dio Ivančice izdvojeno je u ekološku mrežu i radi očuvanja ciljanih vrsta vezanih za šumska staništa na koje bi predmetni zahvat mogao utjecati, kao što su jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina), velika četveropjega cvilidreta (Morimus funereus), Grundov šumski bijelac (Letidea morsei), žuti mukač (Bombina variegata) i velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii). Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, predmetnim zahvatom doći će do gubitka od otprilike 2,5 ha pogodnih staništa za navedene ciljane vrste. Uzimajući u obzir široku zastupljenost pogodnih staništa unutar POVS (otprilike 5800 ha), radi se o utjecaju koji nije značajan.

Šumska staništa na ovom POVS predstavljaju lovna staništa za ciljanu vrstu velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii). Ova ciljana vrsta pripada šumskim vrstama šišmiša koje imaju porodiljne kolonije u dupljama drveća i povremeno tavanima kuća, a hiberniraju u podzemnim objektima te ponekad u dupljama drveća. Vrsta Myotis bechsteinii hibernira u razdoblju od kraja prosinca do kraja veljače, a nakon hibernacije kod ženki dolazi do odgođene oplodnje te se ženke okupljaju u porodiljne kolonije. Vezano uz potencijalni utjecaj zahvata na ciljanu vrstu Myotis bechsteinii, radove uklanjanja vegetacije potrebno je prilagoditi ekologiji ove vrste na način se oni provode izvan perioda kada ženke imaju mlade, odnosno da se vegetacija uklanja u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i/ili od 15. rujna do 1. studenog. Također, radove uklanjanja vegetacije potrebno je provoditi na način da se nakon sječe, odnosno nakon rušenja zrelih stabala, ona ostavljaju netaknutima 24 sata na mjestu sječe, a prije uklanjanja.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 28.7.2020 | Prikazano 998 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
lipanj 2021
poutsrčepesune
31
1
5 novih osoba pozitivnih na koronavirus
2
 • Učenici SŠ Zabok odlični na „Biseru mora“, međunarodnom kulinarskom festivalu!
 • „Tabula nova“ ponovno najbolji srednjoškolski list!
 • OMCO Croatia - prva tvrtka u kojoj je održana kolektivna akcija cijepljenja!
 • 10 novih osoba pozitivinih na koronavirus
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Mihovljan
 • 3
  4 nove osobe pozitivne na koronavirus
  4
 • Mario Celinić, prvi Zagorac koji je osvojio Mt. Everest!
 • Dani otvorenih vrata udruga
 • 5 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 1,34 mil. kn vrijedni radovi na Ž2204 Marija Bistrica – Poljanica Bistrička – Konjšči
 • 5
  7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  6
  6 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  7
 • Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja KZŽ
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Globočec, POŠ Globočec)
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 8
 • UDVDR KZŽ obilježili VRO Bljesak
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Trgocentar, Belečki Martin)
 • Strategija razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2020. - 2023. godine
 • Rješenje o zaključivanju popisa birača - treći krug
 • Predstavljeno 14. izdanje GFUK-a
 • Župan Kolar: „Imamo spremnih projekata vrijednih preko 1,5 mlrd. kn“
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 9
 • Održan sastanak predsjednika Vlade RH sa županima
 • Otvorena izložba tradicijskih drvenih igračaka „Igračke – djetinjstvo zauvijek“
 • Pripreme za 29. Zagorski gospodarski zbor
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 175. godišnjica školstva u Krapinskim Toplicama
 • 11,6 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda za dom za žrtve nasilja
 • 10
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 12,4 mil. kn. za hitnu sanaciju dvorca Stubički Golubovec
 • Obilježen završetak četverogodišnjeg projekta Baltazar
 • Javni poziv za 8. Sajamsku izložbu "100% ZAGORSKO" u Rijeci
 • 11
 • Terezi Kesoviji dodijeljeno visoko francusko odlikovanje
 • Nezaposlenost na području KZŽ manja za 4,7%
 • U Zaboku održan Izborni Sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
 • Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Festivalčić – završno događanje četverogodišnjeg projekta Baltazar 4
 • Župan Kolar i ministar Horvat u Donjoj Stubici
 • 12
  3 nove osobe pozitivne na korinavirus
  13
  Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
  14
 • Rezultati izbora 3. krug
 • 185 godina školstva u Tuhlju
 • Ured župana
 • 14. lipnja – Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • U ŠUDIGO predstavljen art paviljon i zeleni vrt na krovu škole
 • Popis stanovništva 2021.
 • Popis stanovništva - javni poziv za posao popisivača i kontrolora
 • 15
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2020. godinu
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Globočec, Selnica i Belec)
 • 16
 • Mlađi pioniri NK Zabok pobjednici međunarodnog turnira
 • 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Savjetovanje - Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
 • Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
 • „Protiv korone se cijepi i u toplicama se besplatno okrijepi!“
 • 17
 • Članovi Županijske skupštine (Saziv 2017.)
 • Poslovnik Županijske skupštine
 • Članovi županijske skupštine
 • Članovi Županijske skupštine (Saziv 2017.)
 • Članovi županijske skupštine
 • Koordinacija članova i članica Županijske skupštine
 • Radna tijela
 • Koordinacija
 • Klubovi članova Županijske skupštine
 • Zapisnici
 • Materijali
 • Prezentacije
 • Županijska skupština
 • Konferencija „Žene i poduzetništvo“
 • Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 18
 • Konstituiran 8. saziv Županijske skupštine
 • Zagorje prvo u RH po ukupnoj procijepljenosti
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Počeo Gospodarski sajam u Varaždinu
 • Prethodno savjetovanje - prijevoz učenika OŠ
 • Upis u 1. razred srednje škole
 • 53. sajam i izložba zagorskih vina - poziv vinarima
 • 19
 • Otvoren Zagyland – sjajan dodatak turističkoj ponudi KZŽ
 • Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Počeo 14. GFUK
 • 20
 • 21. Sportske igre branitelja u Bedekovčini
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 21
 • Obilježen Dan antifašističke borbe
 • Dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu u 2021. godini
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 22
 • Čestitka povodom Dana antifašističke borbe
 • Čestitka povodom Dana antifašističke borbe
 • Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 23
 • Popis stanovništva - od 13. rujna do 17. listopada 2021. godine
 • 10. izdanje Rallya Kumrovec – od 02. do 04. rujna ove godine!
 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • Nema novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 24
 • Župan Kolar: „Dođite u Luč Zagorja i udomite prijatelja“
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 252627
  2829301234
  567891011
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika