Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Fotogalerije
17.2.2010
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša i prirode i to:

  • priprema i unosi podatke te vodi zbirku kupoprodajnih cijena,
  • izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena,
  • izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti,
  • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
  • izdaje građevinske dozvole, lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje i druge akte sukladno zakonu,
  • vodi postupak donošenja odluka o izradi i postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
  • obavlja administrativno-tehničke poslove za Komasacijsko povjerenstvo Županije i druga radna tijela, po odluci župana i Županijske skupštine,
  • izrađuje i provodi dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, podnosi izvješća Županijskoj skupštini, te priprema prijedloge mjera zaštite i promicanja sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša,
  • provodi instrumente zaštite okoliša (strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš),
  • prati stanje okoliša te dostavlja podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša,
  • vodi Registar onečišćivanja okoliša i drugih propisanih evidencija o stanju okoliša,
  • informira javnost o okolišu, te brine o pravovremenom i učinkovitom sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti,
  • priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području gospodarenja otpadom,
  • koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta te obavlja poslova vezane uz regionalno odlagalište,
  • izrađuje program zaštite prirode, utvrđuje izvješća o stanju prirode,
  • provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
  • utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode,
  • provodi nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojim je osnivač Županija, grad ili općina,
  • brine o obavješćivanju javnosti i sudjelovanju javnosti u odlučivanju u svezi s stanjem i zaštitom prirode,
  • priprema i vodi postupak za davanje koncesija iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode,
  • obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije osnovana temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i drugih posebnih zakona,
  • izrađuje nacrte općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
  • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
  • poslove uredskog poslovanja i arhive za potrebe Ispostava,
  • i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša poslove prostornog uređenja i gradnje iz članka 10. stavka 1. alineje 1. ove Odluke obavlja za područje cijele Županije, izuzev područja Grada Krapine, i to:

  • u Krapini za područje općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj,
  • u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice,
  • u Klanjcu za područje grada Klanjca te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska sela,
  • u Pregradi za područje grada Pregrade te općina Desinić i Hum na Sutli,
  • u Zaboku za područje grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće,
  • u Zlataru za područje grada Zlatara te općina Budinščina, Hraščina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica.

Kontakt

  • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
  • Telefon: 049/329-133
  • Telefax: 049/329-000
  • Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Ispostave

  • Donja Stubica

    Adresa: Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, p.p. 47
    Tel: 049/286-126
    Fax: 049/287-674
    Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.
  • Klanjec

    Adresa: Klanjec, Trg mira 11, p.p. 28
    Tel: 049/550-080
    Fax: 049/550-050
    Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.
  • Pregrada

    Adresa: Pregrada, J. K. Tuškana 2, p.p. 49
    Tel: 049/376-022
    Fax: 049/376-105
    Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.
  • Zabok

    Adresa: Zabok, Kumrovečka 6, p.p. 6
    Tel: 049/223-533
    Fax: 049/221-242
    Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.
  • Zlatar

    Adresa: Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
    Tel: 049/466-122
    Fax:049/467-394
    Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Djelatnici odjela

Krapina (Magistratska 1):

  • mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

    Pročelnik
    Telefon: 049/329-132
    Email: stjepan.brucic©kzz.hr 
  • Božica Rinkovec, dipl.ing.

    Stručna savjetnica za zaštitu okoliša
    Telefon: 049/329-098
    Email: bozica.rinkovec©kzz.hr 
  • Ivana Cekol, dipl.ing.

    Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša
    Telefon: 049/329-063
    Email: ivana.cekol©kzz.hr 
  • Ines Martinko, mag.ing.silv.

    Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša
    Telefon: 049/329-063
    Email: ines.martinko©kzz.hr 
  • Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

    Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
    Telefon: 049/329-133
    Email: vanja.strabic©kzz.hr 
  • Mirjana Vidiček, ing.građ.

    Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Telefon: 049/329-133
    Email: mirjana.vidicek©kzz.hr 
  • Tatjana Horvat, građ.teh.

    Upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Telefon: 049/329-133
    Email: gradnja©kzz.hr 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

Klanjec (Trg Mira 11):

  • Ružica Cvetko, inž. građ.

    Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: ruzica.cvetko©kzz.hr 
  • Anita Pukljak, uprav. prav.

    Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: anita.pukljak©kzz.hr 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

  • Gordana Gretić, struč. spec. ing. aedif.

    Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: gordana.gretic©kzz.hr 
  • Josipa Horvat, bacc. ing. građ.

    Upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: josipa.horvat©kzz.hr 
  • Violeta Čuček, SSS upravne struke

    Adminstrativna referentica - Arhivarka
    Email: violeta.cucek©kzz.hr 

Zabok (Kumrovečka 6):

  • Biserka Krušlin, dipl. ing. arh.

    Upravna savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: biserka.kruslin©kzz.hr 
  • Darinka Habulin, inž. građ.

    Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: darinka.habulin©kzz.hr 
  • Stjepan Vukić, inž. građ.

    Viši upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
    Email: stjepan.vukic©kzz.hr 
  • Sonja Horvat, inž. građ.

    Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
    Email: sonja.horvat©kzz.hr 
  • Snježana Laginja

    Adminstrativna referentica - Arhivarka
    Email: snjezana.laginja©kzz.hr 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2 ):


Zadnja promjena: 4.1.2019 | Prikazano 87939 puta
Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo